Kdo bo pokrival Sokolca?

0
347

Župan Mestne občine Novo mesto Gregor Macedoni je medije na novomeškem rotovžu seznanil s potekom aktualnih projektov v občini. Intenzivno potekajo investicije na področju izobraževanja, športne, cestno-prometne in komunalne infrastrukture, investicije v mestnem jedru in v gospodarskih conah. Župan je v nadaljevanju komentiral pomembni točki, ki ju bo Občinski svet Mestne občine Novo mesto obravnaval na seji 26. maja – oblikovanje Javnega zavoda za šport, kulturo, turizem in mladino Novo mesto ter rebalans proračuna za leto 2016. Ob koncu je občane povabil na Praznik situl, s katerim se bo občina 18. junija 2016 poklonila svoji bogati arheološki dediščini.

Investicije na področju izobraževanja

V preteklem tednu je bil objavljen javni razpis za projektiranje ter izvedbo 6-oddelčnega vrtca pri OŠ Bršljin. Projektiranje se bo predvidoma pričelo v začetku avgusta 2016, gradnja pa konec letošnjega leta. Zaključek del je predviden v aprilu 2017. Predšolska vzgoja bo v tem času še naprej potekala v prostorih vrtca nekdanjega Novoteksa.

Mestna občina Novo mesto sicer v začetku junija pričakuje dopolnjene idejne zasnove za prenovo in dograditev vrtca na Lešnici oziroma gradnjo novega 3-oddelčnega vrtca pri OŠ Otočec. Pri iskanju racionalizacije obeh variant sodeluje tudi z Ministrstvom za izobraževanje.

Občina je izbrala tudi izvajalca za zamenjavo strehe na OŠ Mali Slatnik. Izvedba, ki bo trajala mesec dni, je predvidena v času poletnih počitnic.

Investicije na področju športne infrastrukture

V zaključni fazi je prestavitev plinovoda na velodromu v Češči vasi, potreben je le še tehnični pregled. Mestna občina Novo mesto pripravlja vse potrebno za pokritje Velodroma, vendar bo za zaprtje finančne konstrukcije potrebno usklajevanje z državo.

Na področju športa se pripravljata še dve investiciji, za kateri je občina pridobila sredstva Fundacije za šport (FŠ). Energetska sanacija Športne dvorane Marof se bo izvajala v poletnem času, izvajalec je izbran. Sofinanciranje FŠ znaša 85.000 EUR. Na zadnjem razpisu pa je občina pridobila še 25.000 EUR za ureditev metališča za kopje in kladiva na stadionu Portoval in 53.311 EUR za menjavo umetne trave na pomožnem nogometnem igrišču.

Investicije na področju cestne-prometne infrastrukture

Na območju Smrečnikove ulice je predvidena gradnja nadomestnega mostu, ureditev pločnika za pešce, cestna razsvetljava ter ostala gospodarska javna infrastruktura. Trenutno se zaključuje postopek javnega naročila. Dela se bodo predvidoma pričela v juliju in se zaključila še v letošnjem letu.

Zaključuje se razpis za prestavitev zakristije v Velikih Brusnicah, ki se bo izvedel v okviru rekonstrukcije regionalne ceste. Odpiranje ponudb bo potekalo 31. maja. Prav tako poteka usklajevanje sporazuma o sofinanciranju med Direkcijo RS za infrastrukturo, Direkcijo za vode in Mestno občino Novo mesto.

Izvedba priključka Kettejevega drevoreda na Seidlovo cesto, z ureditvijo dodatnega pasu za leve zavijalce, zaradi izvedbe energetske sanacije Športne dvorane Marof v letošnjem letu še ni izvedljiva, saj bi dve sočasni gradbišči močno ovirali prometni režim na tem območju. Izvedba je predvidena za poletne mesece v prihodnjem letu.

V kratkem bodo odpravljene še zadnje ovire pri projektu rekonstrukcije Straške ceste. V sklopu investicije je problematičen priklop na meteorno kanalizacijo zaradi manjkajočega dela le-te v razdalji zadnjega, neobnovljenega dela Bršljinske ceste ob Straški cesti. Investicija se bo pričela z ureditvijo meteorne kanalizacije ter nadaljevala z urejanjem Straške ceste. Zaključila se bo v letu 2017. Razpis bo predvidoma objavljen v začetku prihodnjega meseca.

V teku je izdelava projektne dokumentacije PZI (projekt za izvedbo) za rekonstrukcijo ceste v Šmihelu in dograditev pločnika na odseku od priključka Smrečnikove do priključka Šukljetove ulice, ki jo je potrebno dopolniti zaradi spremenjene državne zakonodaje. Izvedba je predvidena v letu 2017.

Nadaljujejo se postopki za izgradnjo pločnika in cestne razsvetljave v Kamencah. Izdelana je dokumentacija PZI, v teku so že odkupi zemljišč. Gre za vplivno območje romskih naselij Žabjak in Brezje, zato se je za del sredstev za to investicijo občina prijavila na razpis Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo za izboljšanje osnovne komunalne infrastrukture v romskih naseljih. Občina bo, ne glede na odločitev o sofinanciranju, za izvedbo investicije zagotovila tudi zadostna lastna sredstva.

V sklopu izvedbe brvi v Irči vasi je Mestna občina Novo mesto podala predlog, da zaradi nujnosti primera Upravna enota Novo mesto izda sklep o začetku geoloških raziskav, ki bodo omogočile pripravo arhitekturnega javnega natečaja ter parcelacijo območja.

Mestna občina Novo mesto je pred časom uspešno pridobila kohezijska sredstva v višini 80.000 EUR za pripravoCelostne prometne strategije, ki je osnova za črpanje EU sredstev na področju mobilnosti. Izbran je izvajalec, ki bo pripravil dokument. Pogodba bo predvidoma usklajena in podpisana do konca prihodnjega tedna.

Investicije na področju komunalne infrastrukture

V juniju se zaključuje rekonstrukcija in dograditev čistilne naprave Otočec, ki bo preprečevala širjenje smradu iz čistilne naprave v okolico.

Prav tako je v polnem teku priprava vseh potrebnih aktivnosti za izvedbo kanalizacije in vodovoda v Šentjoštu. Pripravlja se razpisna dokumentacija in odkupujejo še zadnja zemljišča, kar bo omogočilo izvedbo projekta.

Investicije v mestnem jedru

Mestna občina Novo mesto v dogovoru z Ministrstvom za kulturo pripravlja načrt prenove strehe za Narodni dom. Ocenjena vrednost znaša 115.000 EUR z DDV, 60.000 EUR bo prispevalo ministrstvo. V pripravi je javni razpis za pridobitev izvajalca. Dela se bodo predvidoma izvajala v jesenskem času in bodo potekala približno dva meseca.

V teku je tudi javno naročilo za izdelavo projektne dokumentacije za ureditev mestnega jedra. Predvidoma se bo izdelovala v 4. fazah. Prioritetno se bo projektiralo območje Glavnega trga in Rozmanove ulice.

Investicije v gospodarskih conah

Mestna občina Novo mesto je z Občinskim prostorskim načrtom leta 2009 že določila lokacije za gospodarsko in poslovno dejavnost ter v obdobju po tem tudi sprejela več posameznih OPPN. V zadnjih 10 letih pa teh področij ni bilo ustreznih aktivnosti urejanja z ustrezno komunalno infrastrukturo. Zato potekajo intenzivne priprave na prihodnje razpise za sofinanciranje izgradnje komunalnega opremljanja, ker v zadnjem času novi in obstoječi investitorji na različne načine izražajo veliko zanimanje za izvajanje novih dejavnosti oz. širitev obstoječih. Mestna občina intenzivne razgovore opravlja z več kot desetimi zainteresiranimi investitorji. Vse predvidene investicije pa prinašajo nova delovna mesta.

V izdelavi je novelacija projektne dokumentacije za pridobitev gradbenega dovoljenja za komunalno opremljanjegospodarske cone Livada, pripravljena je projektna naloga za komunalno opremljanje gospodarske cone Na Brezoviciin predlog zagotovitve sredstev za projektiranje v rebalansu proračuna za leto 2016. Prav tako poteka izdelava projektne dokumentacije (projekt za pridobitev gradbenega dovoljenja, projekt za izvedbo) za kanalizacijo in vodovod Ždinja vas, ki zajema gospodarsko cono Na Brezovici, del Trške gore ter rekonstrukcijo ceste z dograditvijo pločnika v naselju Ždinja vas.

Ustanovitev Javnega zavoda za šport, kulturo, turizem in mladino Novo mesto

Župan se je dotaknil ustanovitve skupnega zavoda za področje športa, kulture, turizma in mladine. Navedel je, da jeObčinska uprava po tehtnem premisleku in na podlagi pobud številnih občanov, da se na teh področjih v Mestni občini Novo mesto izkorišča premalo potencialov, že lansko leto javno najavila, da bo preučila oblikovanje enotnega zavoda. V proces je od samega začetka vključevala tako vodstvo kot zaposlene obeh zavodov, ki sta predmet združitve, izvedla temeljite analize in pogledala dosedanje primere dobre prakse v drugih slovenskih občinah.

Predlog za oblikovanje novega zavoda je kot glavni motiv zasledoval željo, da se še konkretneje naslovi izzive, ki Novo mesto na področjih športa, kulture, mladine in turizma še čakajo. Vsebine z vseh štirih področij se ne prepletajo ali združujejo, temveč ostajajo samostojne in avtonomne. Zaposleni ohranjajo svoje zaposlitve, prav tako ne bodo potrebne poklicne prekvalifikacije. Združuje se samo poslovodenje, računovodstvo, trženje ter upravljanje in vzdrževanje objektov. Ustvarja se organizacijska oblika, v kateri imajo vsa področja največjo možno podporo, ki bo občanom lahko ponudila kakovostnejšo in obsežnejšo vsebino. Že samo začetni prihranki oblikovanja enotnega zavoda prinašajo 100.000 EUR prihranka na letni ravni.

Rebalans proračuna za leto 2016

Med pomembnejšimi točkami, o katerih bodo svetniki odločali na četrtkovi seji Občinskega sveta, je predlagani rebalans proračuna za leto 2016. Vzrok so predvsem spremenjena izhodišča, ki vplivajo na terminski plan izvajanja projektov in programov. Država namreč še nima pripravljenih vseh potrebnih izhodišč in pogojev za pripravo razpisov, zato še ni postavljenih okvirjev za črpanje nepovratnih sredstev državnega proračuna in proračuna EU. Kljub temu bo občina na nekaterih področjih pristopila k izvedbi investicij, zato je potrebno ustrezno prilagoditi finančni načrt za leto 2016. Predviden je nakup zemljišč v gospodarskih conah, ki bo omogočil urejanje ustrezne infrastrukture in nakup nepremičnin v mestnem jedru, ki bo v sodelovanju s Stanovanjskim skladom RS omogočil ponudbo stanovanj za mlade.

Del rebalansa je vezan na krajevne skupnosti (KS). Občina je v proračunih za 2016 in 2017 zagotovila sredstva za sofinanciranje programov KS, ki predvideva 50-odstotno sofinanciranje projektov s strani občine. Poziv je bil izjemno uspešen, saj je v prvi fazi prispelo 29 projektov iz 16 KS. Glede na to, da je bilo v proračunu zagotovljenih 200.000 EUR, občina z rebalansom zagotavlja dodatna sredstva v višini 50.000 EUR, tako da bodo lahko projekti realizirani v letu 2016. Podoben poziv je bil pripravljen za izgradnjo oziroma obnovo otroških igrišč. Iz poziva se bo financirala gradnja 4 novih in obnova enega obstoječega igrišča v KS. Otroška igrišča v mestnih KS je doslej vzdrževala Agencija za šport, sedaj bodo zanje skrbele KS, tako kot je to urejeno v primestnih KS.