Naznanilo glede izgradnje državne ceste Nm – priključek Maline

Naznanilo glede izgradnje državne ceste Nm – priključek Maline

-
0 1913

Agencija Republike Slovenije za okolje (ARSO) je konec aprila objavila javno naznanilo glede izgradnje državne ceste Novo mesto – priključek Maline 3. razvojna os – južni del, prvi del: etapa 1 in 2, od priključka Novo Mesto – vzhod do priključka Osredek za nosilca nameravanega posega DARS d. d., Ulica XIV. divizije 4, 3000 Celje.

Nosilec nameravanega posega namerava zgraditi odsek hitre ceste, ki se na severu priključuje na obstoječo avtocesto in se zaključi na priključku Osredek. V okvir nameravanega posega sodi tudi lokacija za vnos viškov zemeljskih izkopov v Dolnji Težki Vodi. Državna cesta je štiripasovnica. Dolžina ureditve od priključka na avtocesti pri Novem mestu do Revoza (1. in 2. etapa) je 5,052 km, vključno s Šentjoško cesto do Revoza. Šentjoška cesta je dvopasovnica z nivojskimi križišči kategoriziranih in nekategoriziranih cest. Izvede se v dolžini približno 1 km z obojestranskim drevoredom, kolesarsko stezo in hodnikom za pešce, navezavo Avšičeve ulice, priključkom na Belokranjsko cesto ter avtobusnimi postajališči ob Šentjoški in Belokranjski cesti.

Javno naznanilo je objavljeno na oglasnih deskah Upravne enote Novo mesto, Defranceschijeva ulica 1, 8000 Novo mesto, in Mestne občine Novo mesto, Seidlova cesta 1, 8000 Novo mesto ter na spletnih straneh ARSO.

Vpogled v dokumentacijo za pridobitev okoljevarstvenega soglasja je zagotovljen od 30. 4. 2019 do 29. 5. 2019 na sedežu Upravne enote Novo mesto, Defranceschijeva ulica 1, 8000 Novo mesto, in sicer: ob ponedeljkih in torkih od 8.00 do 12.00 in od 13.00 do 15.00, ob sredah od 8.00 do 12.00 in od 13.00 do 18.00 ter ob petkih od 8.00 do 13.00.

Mnenje in pripombe je mogoče v pisni obliki posredovati na naslov Agencije Republike Slovenije za okolje, Vojkova c. 1b, 1102 Ljubljana, ali po e-pošti na naslov gp.arso@gov.si.

Osebe, ki stalno prebivajo ali so lastniki ali drugi posestniki nepremičnin na območju, na katerem nameravani poseg povzroča obremenitve okolja, ki lahko vplivajo na zdravje ali premoženje ljudi, in nevladne organizacije iz prvega odstavka 153. člena Zakona o varstvu okolja, vabimo, da v roku 35 dni od objave tega naznanila (od 30. 4. 2019 do 3. 6. 2019) podajo mnenja in pripombe o nameravanem posegu ter zahtevajo vstop v postopek. V vlogi naj navedejo pravni interes in, če je mogoče, zanj predložijo tudi dokaze.

Pripete datoteke.