petek, 29 septembra, 2023
DomaLokalnoNovomeški svetniki potrdili ambiciozen stanovanjski program

Novomeški svetniki potrdili ambiciozen stanovanjski program

Novomeški svetniki so na 7. redni seji občinskega sveta potrdili predlog Stanovanjskega programa Mestne občine Novo mesto za obdobje do leta 2030, ki bo s konkretnimi ukrepi občanom zagotovil zadostno število stavbnih zemljišč in stanovanjskih enot, z urejanjem zelenih površin, dostopnih vrtcev in šol pa okrepil tudi kakovost bivanja. Občina program z ustanovitvijo občinskega stanovanjskega sklada in v sodelovanju s Stanovanjskim skladom Republike Slovenije kratkoročno že uresničuje z gradnjo petih blokov oziroma 183 stanovanj v Podbrezniku, do leta 2030 pa predvideva skupno skoraj tisoč novih najemnih, lastniških in oskrbovanih stanovanj.

Stanovanjski program Mestne občine Novo mesto v središče postavlja kakovostno življenje vseh občanov in občank ter zaobjema načrtovanje bivanju prijaznega okolja tako na podeželju, v pomembnejših lokalnih središčih kot tudi v mestnem jedru. Občina za spremljanje in upravljanje stanovanjske situacije v program vključuje lani ustanovljen občinski javni stanovanjski sklad, ciljno namenja proračunska sredstva za povečanje števila stanovanjskih enot in komunalno opremljenih zemljišč za stanovanjsko gradnjo, po štiriletnem obdobju pa napoveduje tudi konkretno analizo izvedenih ukrepov.

Na seji je občinski svet v drugi obravnavi potrdil tudi spremembe in dopolnitve Odloka o razglasitvi gozdov s posebnim namenom v Mestni občini Novo mesto, ki v novomeških gozdovih, z izjemo Drgančevja za namene univerzitetnega kampusa, prepoveduje gradnjo zidanih objektov in vnos tujerodnih rastlinskih ali živalskih vrst, določa pa tudi pravilno rabo javne opreme v gozdovih. Svetniki so obravnavali še dopolnitve Odloka o Zazidalnem načrtu poslovno-stanovanjske gradnje v Dolenjih Kamencah in potrdili, da se lahko na območju oskrbnostoritvenega centra med Dolenjimi Kamencami in Veliko Bučno vasjo, kjer se že izvaja parkiranje na peščeni površini, uredi parkirišče z razsvetljavo, zasaditvijo in nadstreškom, v prihodnje se tam omogoči tudi gradnja bencinskega servisa.

Svetniki so status grajenega javnega dobra lokalnega pomena podelili nepremičninam v katastrskih občinah Gotna vas, Črešnjice, Gabrje, Zagorica, Šmihel pri Novem mestu, Potov Vrh, Brusnice in Zajčji Vrh, sklep o prenehanju statusa grajenega javnega dobra pa nepremičninam v katastrskih občinah Stranska vas, Ždinja vas, Gotna vas in Daljni Vrh. Potrdili so tudi občinsko lastništvo treh zemljišč in tretjo dopolnitev Načrta ravnanja s stvarnim premoženjem Mestne občine Novo mesto za leto 2023, seznanili so se s Poslovnim poročilom Komunale Novo mesto za leto 2022 in poročilom Nadzornega odbora o porabi občinskih sredstev na področju kmetijstva v lanskem letu.

Na področju kadrovskih zadev je občinski svet v svet Dolenjskega muzeja Novo mesto za mandatno obdobje petih let imenoval Urško Ban, Iztoka Kavška, Tomaža Levičarja in Boštjana Puclja, nadomestna predstavnica ustanovitelja v svetu Knjižnice Mirana Jarca je postala Sonja Simčič, kot predstavnika Mestne občine Novo mesto pa sta bila v upravni odbor Ustanove za obnovo in oživitev Narodnega doma za obdobje štirih let imenovana podžupanja Sara Tomšič in podžupan Urban Kramar. Občinski svet se je seznanil tudi s programom dela urednika lokalnega glasila Jureta Marolta, ki je za glasilo kompetentno skrbel že pretekla štiri leta, ter ga ponovno imenoval za urednika do leta 2027. Pozitivno mnenje je kot kandidat za direktorja Razvojno izobraževalnega centra Novo mesto prejel Gregor Sepaher, so še sporočili z MO Nm.

Podobni članki

Najbolj popularno

Umrl je Robert Erjavec

Pri vremenu brez sprememb

Usodna prometna nesreča