O dogajanju v MO Nm, tudi o višji ceni vrtcev

O dogajanju v MO Nm, tudi o višji ceni vrtcev

-
0 486

Župan MO Nm Gregor Macedoni je novinarjem predstavil projekte in delo na območju mestne občine.

Prenova mestnega jedra

Dela potekajo po načrtih, vendar na usklajenost s terminskim planom najizraziteje vplivajo arheološke raziskave in občasno tudi zelo vlažno vreme, ki posebej na spodnjem delu Pugljeve ulice zahteva ustrezne prilagoditve zaradi visokih talnih voda. Trenutno se izvajajo gradnja konstrukcije infrastrukturnega kolektorja na Glavnem trgu in pripravljalna zemeljska dela na spodnjem delu Pugljeve ulice, kjer se je ravno končala prva faza arheoloških raziskav. Ob tem lahko povemo, da je bilo potrebno korigirati (premakniti) pozicijo zadrževalnega bazena na dnu Pugljeve ulice, da se je ohranilo arheološke ostaline (temeljne strukture nekdanjega stolpa, ki je stal na t.i. južnih vratih).

Z željo, da bi zagotovili nemoteno nadaljevanje sočasnih arheoloških izkopavanj in gradbenih del ter sledili zastavljeni časovnici projekta, so se arheologi v tem tednu preselili na zgornji del Glavnega trga, kjer nadaljujejo svoje delo.

Na Rozmanovi ulici je vzpostavljen nov prometni režim, ki je predviden tudi po zaključeni prenovi mestnega jedra. S Prešernovega trga je tako možno zaviti levo na Kastelčevo ulico (smer vožnje bo v obratni smeri kot doslej), pri Foto Asji pa je možno zavijanje levo nazaj na Rozmanovo ulico. Za stanovalce zalednih ulic je omogočen izvoz iz Jenkove in Dilančeve na Rozmanovo ulico. Dostop do Glavnega trga mimo tržnice po Florjanovem trgu zaradi del ni mogoč, še vedno pa je možen izvoz iz mesta po Sokolski ulici.

Zaradi arheoloških in gradbenih del bo do položitve celotne podzemne infrastrukture v kolektor prekopana celotna trasa trga. Do nadaljnjega bo prehod tako možen samo na začetku in na koncu trga.

MONM je v sodelovanju z ZVKDS in Ministrstvom za kulturo poskrbela, da se ohrani večji del kontrolnega bloka stare ceste (kar predstavlja obsežno povečanje investicije zaradi varovanja kontrolnega bloka z vsemi pomembnejšimi elementi ceste) in da se tudi ustrezno prezentira del tlaka stare ceste.

Pravni postopki

RIC

Mestna občina Novo mesto je prejela prvostopenjsko sodbo Okrožnega sodišča v NM v zadevi Protekt. V sodbi je sodišče delno ugodilo tožbenemu zahtevku občine in sicer je odločilo, da je najemna pogodba delno nična in sicer v delu, ki se nanaša na pribitek DDV na bruto znesek prefakturiranih stroškov, hkrati pa je brez pravnega učinka do občine v delu, ki določa, da višina najemnine in vseh ostalih stroškov, ki so vezani na pogodbo, temelji na mesečnem indeksu inflacije. To pomeni, da nam je družba Protekt dolžna vrniti neupravičeno zaračunane zneske, vendar moramo še počakati na pravnomočnost sodbe. Mestna občina Novo mesto je zoper zavrnilni del tožbe že vložila pritožbo, po nam znanih podatkih je pritožba vložila tudi družba Protekt.

Vrtec Jana

Višje sodišče je v sodbi, ki smo jo prejeli v začetku tega leta potrdilo sodbo Okrožnega sodišča v Novem mestu, ki je odločilo da vrtcu Jana ne pripadajo sredstva za investicijsko vzdrževanje objekta in opreme, kar je mesečno znašalo cca. 3600,00 EUR

Helektor (Cerod 2)

Mestna občina Novo mesto je prejšnje poletje (julij 2017) prejela tožbo občin Krško, Sevnica, Brežice, Kostanjevica na Krki in Šentjernej zaradi plačila 5.658.896,68 EUR kot povračilo škode zaradi izgube že zagotovljenih nepovratnih sredstev za izgradnjo II. faze Cerod, ki naj bi bila povzročena s protipravnim ravnanjem MONM. O tožbi odloča Okrožno sodišče v Novem mestu, prvi narok za glavno obravnavo bo 23. 3. 2018.

Eko Sklad

Pobuda vladi – poslali smo jo 15. 1.

Eko sklad je v oktobru 2017 objavil Javni poziv 54SUB-OB17, s katerim omogoča nepovratne finančne spodbude občanom za nove naložbe rabe obnovljivih virov energije in večje energijske učinkovitosti stanovanjskih stavb. Javni poziv je namenjen:

povečanju rabe obnovljivih virov energije,
večji energijski učinkovitosti v stanovanjskih stavbah ter
zmanjšanju prekomerne onesnaženosti zraka z delci PM10 in s tem izboljšanju kakovosti zunanjega zraka.
Odziv občanov mestne občine je seveda velik, se je pa izkazalo, da Eko sklad namen (1) povečanje rabe obnovljivih virov in namen (3) zmanjšanje prekomerne onesnaženosti zraka z delci PM 10 medsebojno izključuje. To pomeni, da na območju mestne občine, kjer je zgrajena javna mreža mestnega plinovoda, ne bo mogoče dobiti nepovratne finančne spodbude za rabo obnovljivih virov energije (npr. namen C-vgradnja toplotne črpalke), če se po pogojih javnega poziva omogoči pridobitev nepovratne finančne spodbude za namen I-gradnja plinskega kondenzacijskega kotla za centralno ogrevanje starejše stanovanjske stavbe. Ugotovili smo, da je Eko sklad, pri javnem pozivu upošteval določilo Odloka, ki v Prilogi 1 za izvajanje ukrepa »4.1.1.2 – Priključevanje objektov na plinovodno omrežje« določa, da »država lahko za nakup plinskih kondenzacijskih kotlov zagotavlja dodatne spodbude na območjih, kjer je kot prednostni način ogrevanja določena oskrba z zemeljskim plinom.«

Prepričani smo, da je zapisano določilo »kjer je kot prednostni način ogrevanja določena oskrba z zemeljskim plinom« napačno, zato ga je potrebno čim prej odpraviti. Učinkovita javna politika čezmerne onesnaženosti zunanjega zraka z delci PM10 mora spodbujati vse možnosti za izboljšanje kakovosti zraka, torej tudi z vidika onesnaženja z delci PM10 izredno čistega vira (zemeljski plin), pri tem pa ne sme onemogočati doseganje ostalih okoljskih ciljev, med njimi pa zlasti povečanje rabe obnovljivih virov energije. Hkrati pa še ugotavljamo, da navedeno določilo Odloka odstopa od besedila osnutka, ki ga je kot usklajenega obravnaval Občinski svet.

Če ostane Odlok nespremenjen, bo na območju MONM izvedeno manj prenov kotlovnic, posledično pa bo bistveno težje doseči zastavljene okoljske cilje. Znano je, da raba zemeljskega plina lahko hitro in učinkovito prispeva k izboljšanju kakovosti zraka, ne pa tudi npr. k višanju deleža obnovljivih virov. Znano je tudi, da je samo z obnovljivimi viri zelo težko doseči hitro izboljšanje kakovosti zraka, saj številne kotlovnice v manjših stanovanjih nimajo fizične možnosti rabe obnovljive energije (npr. toplotna črpalka ali biomasa).

Poziv Eko skladu

Eko sklad in Ministrstvo za okolje in prostor smo pisno pozvali, da v okviru svojih pristojnosti vzpodbujata vgradnjo plinskih kondenzacijskih kotlov za centralno ogrevanje stanovanjskih stavb z manjšimi kotlovnicami z nepovratnimi finančnimi spodbudami za ukrep »I« po javnem pozivu 54-SUB-OB17 na območju Mestne občine Novo mesto in to brez predhodnega in nepotrebnega pogojevanja s spremembami občinskih predpisov glede »prednostnih energentov«.

Poziv smo poslali 4. decembra, do danes ni bilo odziva, sem pa govoril z direktorjem Eko sklada. Pripravljamo tudi novi dopis, s katerim bi ponovno opozorili Eko sklad na problematiko.

Infrastrukturni projekti

Livada

MONM je 19.1. 2018 prejela sklep s strani MGRT, da se vloga prijavitelja za projekt Komunalno urejanje obrtno industrijske cone Livada, ugodi. Za izbrano operacijo se odobri sofinanciranje v višini največ 1.552.782,54 EUR.

MONM je prijavila izvedbo 1. faze Komunalnega urejanja obrtno industrijske cone, ki zajema ureditev cestnega omrežja, izgradnjo pločnika, cestne razsvetljave, kanalizacije in vodovoda ter vse ostale gospodarske javne infrastrukture. Celotna vrednost investicije 1. faze je ocenjena na 2.145.791,58 EUR z DDV.

Gradnja komunalne infrastrukture v OIC Livada se je v preteklosti izvajala zelo stihijsko in ni upoštevala sprejetega Ureditvenega načrta za obrtno industrijsko cono Livada.

Velodrom

Dela na izvedbi podkonstrukcije potekajo v skladu s terminskim planom.

Trenutno sta objavljeni javni naročili:

Dobava in montaža opreme za postavitev atletske steze na Olimpijskem vadbenem centru Češča vas.
Predmet javnega naročila sta dobava in montaža atletske steze, ki bo montirana v sredini ovala obstoječega velodroma Češča vas. Dobava zajema 200m dolgo štiristezno krožno stezo, osem 60m sprinterskih stez, progo za skok v daljino, za skok v višino, skakališče za skok ob palici in metališče za suvanje krogle. Vsa dobavljena oprema mora biti postavljena v skladu s standardi IAAF. Odpiranje ponudb je predvideno na dan 16. 2. 2018.

Javno naročilo za desetletni najem dvojne membrane za nadtlačno pokritje dvorane Olimpijsko vadbenega centra Češča vas v Novem mestu. Mestna občina je za izgradnjo Olimpijskega vadbenega centra v Češči vasi že pridobila sredstva sofinanciranja s strani Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport in Fundacije za šport. V letošnjem letu je MONM podala vlogo za sofinanciranje faze ureditev atletske steze, v višini 85.000 EUR Odpiranje ponudb predvideno na dan 27.2.2018.

Šmihelska cesta

Pogodba z izbranim izvajalcem CGP je v podpisovanju. Pogodbena vrednost znaša 673.094,40 EUR z DDV. Rok izvedbe je 30.11. 2018. Po podpisu pogodbe bo izvajalec uveden v delo. Nosilka projekta je DRSI, MONM nastopa kot soinvestitor.

V sklopu projekta je predvidena rekonstrukcija ceste, dograditev pločnika in cestne razsvetljave, ureditev odvodnjavanja padavinske vode ter prenova vse ostale gospodarske javne infrastrukture. Glede aktivnosti gradnje in prometnih zapor bosta izvajalec in MONM obveščala javnost pravočasno.

Brusnice

Dela potekajo v skladu s terminskim planom. Etapa 3 je v glavnem zaključena. Pogodbeni rok izvedbe je 2.1. 2019.

Železniško postajališč Šmihel

Za izboljšanje prometnih razmer na širšem območju Šolskega centra Novo mesto in stanovanjske soseske Drska in kot ukrep trajnostne mobilnosti, je načrtovano novo železniško postajališče ob Šolskem centru Novo mesto na progi Novo mesto – Metlika. Gradnja postajališča naj bi se po terminskem planu DRSI začela v drugi polovici februarja 2018 in končala do začetka julija 2018. Projekt sofinancirajo Ministrstvo za infrastrukturo, ŠC NM in Mestna občina Novo mesto. Z izgradnjo postajališča bodo ulice med Kandijsko železniško postajo in ŠČ NM delno razbremenjene peš prometa, ki ga ob jutranjih in popoldanskih konicah generira ŠC NM, povečala pa se bo tudi varnost dijakov in drugih udeležencev v prometu.

Seja občinskega sveta

Rebalans

Razvojni center Novo mesto je leta 2010 ustanovil Podjetniški inkubator, ki izvaja svojo dejavnost na območju Podbreznika v prostorih družbe IMOS holding, d.d. – v stečaju. Inkubator zagotavlja prostor za nastajanje dobrih poslovnih idej, mreženje in sklepanje novih poslov, kar pomembno vpliva na razvoj malega gospodarstva in podjetništva. Razvojni center Novo mesto se je 2. 8. 2017 udeležil javne dražbe za nakup objekta Podjetniškega inkubatorja Podbreznik in bil na dražbi uspešen. V nadaljnjem postopku je bila sklenjena prodajna pogodba, ki pa je sodišče zaradi nenatančnih razpisnih pogojev glede plačila davka ni odobrilo. Posledično je bila dražba razveljavljena. Nova dražba je razpisana za 22. 2. 2018. Razvojni center Novo mesto se namerava nove dražbe ponovno udeležiti. Ker se na predmetni lokaciji že izvaja dejavnost razvoja novih podjetij in obstaja potencial nadaljnje širitve dejavnosti inkubatorja, ocenjujemo, da je nakup tega objekta pomemben za nadaljnji razvoj in spodbujanje malega gospodarstva ter podjetništva, prav tako je strateško in stroškovno upravičen. RC bi izvedel nakup poslovne stavbe delno z lastnimi sredstvi s prodajo poslovnih prostorov na naslovu Ljubljanska cesta 26, Novo mesto, delno z najetimi sredstvi kot kredit pri komercialni banki ter preostanek zagotovil z angažiranjem prostih sredstev Garancijske sheme za Dolenjsko, ki so sedaj vezana na komercialnih bankah po zelo nizkih obrestnih merah. Zakon o financiranju občin v 10.g členu določa, da se lahko posredni proračunski uporabniki občinskega proračuna, javni gospodarski zavodi in javna podjetja, katerih ustanoviteljica je občina ter druge pravne osebe, v katerih ima občina neposredno ali posredno prevladujoč vpliv, zadolžujejo in izdajajo poroštva s soglasjem občine pod pogoji, ki jih določi občinski svet in če imajo te osebe zagotovljena sredstva za servisiranje dolga iz neproračunskih virov. Izdana soglasja se ne štejejo v največji obseg možnega zadolževanja občine, določen v 10.b členu tega zakona.

Cene vrtcev

Občinski svet MO NM je nazadnje potrdil cene programov in rezervacij v javnih vrtcih MO NM 25. 5. 2017 in sprejel Sklep o določitvi cen programov in rezervacij v javnih vrtcih in vrtcih s koncesijo Mestne občine Novo mesto, s katerim so se na novo določile cene programov v vrtcih Ciciban NM, Pedenjped NM in Zasebnem družinskem vrtcu Ringaraja, ki so začele veljati s 1. 6. 2017. V Vrtcu pri OŠ Brusnice ter Vrtcu pri OŠ Stopiče pa je cena ostala enaka. Zadnja sprememba cene je bila potrebna zaradi sprejetih zakonskih sprememb, ki so vplivale na stroške dela.

Naknadno je 1. 7. 2017 stopil v veljavo Aneks h kolektivni pogodbi za dejavnost vzgoje in izobraževanja v RS, ki odpravlja anomalije najnižje vrednotenih delovnih mest, ter januarja 2018 Sklep o uskladitvi minimalne premije KDPZ za javne uslužbence.

Po Pravilniku o metodologiji za oblikovanje cen programov v vrtcih, ki izvajajo javno službo se cene programov usklajujejo enkrat letno glede na letne rasti elementov. V primeru, da pride med letom do bistvenih sprememb višine posameznih elementov cene, ki so podlaga za določitev cene, pa lahko vrtec ali pristojni upravni organ občine ustanoviteljice tudi med letom predlaga uskladitev cene.

Skladno s tem je bilo potrebno ponovno preračunati cene programov vrtcev.

Predlagano povišanje cen v vrtcih Ciciban, Pedenjped in Ringaraja (kjer smo že višali) je za 3% v prvi starostni skupini oziroma 2,8% v drugi starostni skupini.

V vrtcih Stopiče in Brusnice (kjer prvič nismo višali) se cena za prvo starostno skupino zvišuje za 6%, v drugi starostni skupini pa za 2,5% (Stopiče) oziroma 4,5% (Brusnice).

Tabela št. 1: Predlog sprejetja povišanja cen programov vrtcev

PREDLAGANA NOVA CENA v EUR

Za primer navajamo nekatere druge mestne občine, ki so zaradi zakonskih sprememb, ki vplivajo na strošek dela, povišale ceno programa vrtca med 5 in 7%:

O dogajanju v MO Nm, tudi o višji ceni vrtcev

Slovenj Gradec (cene potrjene na oktobrski seji 2017) – povišanje v povprečju za 7,93%,
Kranj (cene potrjene na septembrski seji 2017) – povišanje v povprečju za 5,36%,
Celje – podan predlog povišanja na novembrski seji 2017, v povprečju za 6,31%,
Nova Gorica – februarja 2018 bo občinski svet obravnaval predlog povišanja cen,
Mestna občina Ptuj – so v postopku obravnave na občinskem svetu.
Cene novomeških vrtcev tako ostajajo primerljive z ostalimi mestnimi občinami. Višje cene imajo na primer v Ljubljani, Kopru in Kranju, nekoliko nižje pa v Mariboru, Celju in Murski Soboti.

Občinska uprava si prizadeva, da bi bile cene vrtcev čim bolj sprejemljive za starše. Dosedanji popusti oz. ugodnosti pri plačilu za starše otrok, za katere je MO NM po veljavnih predpisih dolžna kriti del cene programa in imajo otroka vključenega v dnevni program javnih vrtcev ostanejo enaki kot so trenutno veljavni.

Kljub povišanju stroškov, na katere vrtci oz. MONM nimamo vpliva in so vplivali na dvig cene, želi MONM torej ohraniti že sedaj veljavne ugodnosti za občane pri določanju višine plačila vrtca. Tako na primer starši, za katere je MONM dolžna kriti del cene programa vrtca, za prvega otroka plačajo v programu I. starostnega obdobja za 10% nižjo ceno ter v programu 2. starostnega obdobja za 8% nižjo ceno programa njim določenega dohodkovnega razreda. Poleg tega lahko enkrat letno, in sicer v času od 1. junija do 30. septembra, uveljavijo rezervacijo zaradi počitniške odsotnosti otroka in tako plačajo le 50% njim določenega dohodkovnega razreda. Od novembra 2016 je v veljavi dodatna ugodnost za starše, in sicer lahko starši, ki imajo najet stanovanjski kredit in imajo otroka, za katerega je doplačnica programa MONM, vključenega v novomeški javni vrtec, plačajo za en dohodkovni razred nižjo ceno programa, kot jim je določen z odločbo o plačilu vrtca.

Ta dodatna znižanja veljajo, če je v vrtec vključen samo en otrok iz družine. V kolikor sta v vrtec hkrati vključena dva ali več otrok iz iste družine, dodatno znižanje velja samo za najstarejšega otroka.

MO NM ima posluh tudi za bolne otroke, zato lahko starši za vse svoje otroke v primeru daljše odsotnosti iz vrtca zaradi bolezni (nad 30 dni), uveljavljajo rezervacijo zaradi bolezni in za čas odsotnosti plačajo le 30% njim določenega dohodkovnega razreda.

Ulica Toneta Pavčka

V začetku leta 2018 se zaključuje gradnja prvega od več večstanovanjskih objektov v sklopu OPPN Mrzla dolina – zahod v soseski DRSKA – BROD. Objekt bo imel 2 vhoda s skupaj 52 stanovanji, v katerem bo živelo med 150 in 200 prebivalcev. Po končani izvedbi celotnega OPPN bo imela ulica ca. 500 prebivalcev. Dostop do območja je v prvi fazi predviden z ulice Brod, ki je nastala iz historične predmestne obcestne vasi z dostopom do reke Krke. Zaradi stihijske pozidave in dozidave je preglednost in orientacija v ulici Brod otežena. Za boljšo orientacijo se za ca. 500 novih prebivalcev poimenuje nova ulica, ki bo nosila ime dolenjskega rojaka, pesnika Toneta Pavčka.

Razpisi

Podpora mladim, ki prvič rešujejo stanovanjsko problematiko

Javni poziv za subvencioniranje gradnje in rekonstrukcije stanovanj mladim na območju MONM predvideva subvencijo v maksimalni višini 1500 € na posameznika, ki gradi oziroma opravlja rekonstrukcijo stanovanja na podlagi veljavnega gradbenega dovoljenja in plačanega komunalnega prispevka znotraj območja Mestne občine Novo mesto. Osnovni nivo financiranja znaša 1000 € na osebo in se zviša za 250 € za vsakega otroka pod šestim letom starosti, vendar je omejen z maksimalno 1500 € na prosilca. Odziv je bil v lanskem letu dober, saj smo prejeli kar 12 prijav, podeljenih pa je bilo 6 subvencij v višini 7.500 €. Letos se razpis nadaljuje, na voljo je 12.000 €. Čakamo na nove prijave. Prispele so že dve.

Projektna sveta in pooblaščenec za mestno drevje

Projektni svet za področje kvalitete bivanja starejših v Mestni občini Novo mesto

Svet je posvetovalno telo župana za področje kvalitete bivanja starejših v Mestni občini Novo mesto na vseh programskih področjih, ki so v neposredni pristojnosti lokalne skupnosti oz. župana ter na področjih, kjer lokalna skupnost v okviru svojih pooblastil sodeluje z državnimi organi in ostalimi organizacijami.

Naloga sveta je, da spremlja, obravnava, vrednoti ter oblikuje priporočila in predloge županu glede vseh izvedbenih vprašanj na področju kvalitete bivanja starejših v Mestni občini Novo mesto.

Svet obravnava izvedbena vprašanja, ki mu jih v obravnavo posreduje župan oz. predloge, ki jih na predlog članov sveta s soglasjem župana obravnava svet. Svet vsaj enkrat letno izvede analizo izvedbe programov, namenjenih starejšim, ki jih izvajajo zunanji izvajalci za starejše v Mestni občini Novo mesto za predhodno leto.

V svet so imenovani:

Mag. Adolf Zupan, občinski svetnik, predsednik,
Rožca Šonc, predsednica DU Novo mesto, namestnica predsednika,
Franci Dragan, predsednik DU Mali Slatnik, član,
Slavko Staniša, predsednik DU Podgorje – Stopiče, član,
Metka Wachter, predsednica Sekcije seniorjev pri GZDBK, članica,
Dr. Vida Čadonič Špelič, direktorica OU, članica.
Projektni svet za spremljanje izvajanja strategije na področju mladih v Mestni občini Novo mesto

Svet je posvetovalno telo župana za področje mladih v Mestni občini Novo mesto na vseh programskih področjih, ki so v neposredni pristojnosti lokalne skupnosti oz. župana ter na področjih, kjer lokalna skupnost v okviru svojih pooblastil sodeluje z državnimi organi in ostalimi organizacijami.

Naloga sveta je, da spremlja, obravnava, vrednoti ter oblikuje priporočila in predloge županu glede vseh izvedbenih vprašanj na mladih v Mestni občini Novo mesto.

Svet obravnava izvedbena vprašanja, ki mu jih v obravnavo posreduje župan oz. predloge, ki jih na predlog članov sveta s soglasjem župana obravnava svet. Svet vsaj enkrat letno izvede analizo izvajanja strategije na področju mladih v Mestni občini Novo mesto.

V svet so imenovani:

Maja Žunič Fabjančič, članica Odbora za mladino in vodja projektov na Društvu za razvijanje prostovoljnega dela, predsednica,
Marko Dvornik, občinski svetnik, namestnik predsednice,
Marjan Štangelj, predsednik DNŠ, član,
Ivica Menger, višja svetovalka za šport in mladino, članica.

Pooblaščenec za mestno drevje

Dr. Peter Železnik iz oddelka za gozdno fiziologijo in genetiko na Gozdarskem inštitutu Slovenije. Z delom začne konec januarja.

Naloge:

Upravljanje z mestnimi drevesi v Novem mestu – stanje in izhodišča za nadaljnji razvoj
Pregled aktualne problematike mestnega drevja
Poškodbe drevoreda ob državni cesti od »tabletke« proti Qulandiji
Razvoj sprehajališča na Šancah
Oblikovanje parkovnega nasada med Tušem in pumptrackom