nedelja, 3 marca, 2024
DomaLokalnoPreverite dogajanje na območju MO Nm

Preverite dogajanje na območju MO Nm

Redna seja občinskega sveta je tokrat ponovno potekala v živo. V ospredju je bilo urejanje prostora, saj so svetniki sprejeli spremenjeni lokacijski načrt za Brusnice, potrdili spremembe občinskega prostorskega načrta za Novi trg in potrdili razvojne usmeritve za območje Drgančevja. V drugi obravnavi so svetniki sprejeli elaborat za pripravo odloka za odmero komunalnega prispevka in Sklep o novi določitvi cen programov v javnih vrtcih. Med kadrovskimi zadevami so imenovali Matjaža Bergerja za ravnatelja Anton Podbevšek Teatra in podali pozitivno mnenje za ponovni mandat Matije Slaka na mestu ravnatelja Glasbene šole Marjana Kozine Novo mesto.

Sprejete spremembe in dopolnitve Odloka o občinskem lokacijskem načrtu Brusnice predvidevajo gradnjo treh večstanovanjske objektov v središču kraja, pri čemer se pritličje lahko nameni tudi dejavnostim (npr. zdravstvena, izobraževanje ipd.), s spremljajočimi ureditvami (parkirišča in zelenica). Sprejeti prostorski akti omogoča tudi gradnjo oskrbovanih stanovanj, za katere je v zadnjem času veliko povpraševanja.

Svetniki so na seji sprejeli Sklep o določitvi cen programov in rezervacij v javnih vrtcih in vrtcih s koncesijo Mestne občine Novo mesto v predlagani obliki, kar je skladno s povečanjem stroškov dela, ki so nastali na podlagi sprejetega Dogovora o plačah in drugih stroških dela v javnem sektorju ter spremembami Zakona o minimalni plači oz. sklepa o uskladitvi minimalne premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja za javne uslužbence. Cene novomeških vrtcev bodo odslej višje za prvo starostno skupino za 4,8 odstotka oz. za drugo starostno skupino, 4,3. Pri obeh obšolskih vrtcih pa se cena za obe starostni skupini zviša za 4,9 odstotka.

V drugi obravnavi sprejeta odloka o podlagah za odmero komunalnega prispevka sta posledica spremenjene zakonodaje, višina komunalnega prispevka pa s tem bistveno ne spreminja in ostaja na enaki ravni kot doslej. Svetniki so opredelili tudi nekatere nove oz. dodatne oprostitve, kot so npr. za gradnjo gasilske infrastrukture. Na področju komunalnega urejanja je bil sprejet tudi program opremljanja stavbnega zemljišča za gospodarsko cono Livada, ki je bila v zadnjih letih deležna celovite ureditve javne infrastrukture.

​V prvi obravnavi so svetniki sprejeli dopolnjen osnutek sprememb odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu Novi trg, ki bistveno zmanjšuje do sedaj predvideno možnost gradnje na tem območju (tako po kvadraturi kot višini objekta. Za predvideno pozidavo območja je že bila izbrana arhitekturna rešitev v okviru javnega arhitekturnega natečaja, na katerem je sodelovalo kar 22 prijavljenih timov in je potekal pod okriljem Zbornice arhitektov in projektantov Slovenije.

V prvi obravnavi je občinski svet sprejel tudi spremembe in dopolnitve odloka o merilih za izdajo soglasij za obratovanje v podaljšanem obratovalnem času gostinskim obratom in kmetijam z gostinsko dejavnostjo. Sprejete spremembe so podpora gostincem na območju mestnega jedra, kjer bo redno obratovanje odslej možno do 24. ure.

Svetniki so podprli pobudo o umestitvi projekta »Univerzitetni kampus in znanstveno-tehnološki park Novo mesto« v program izvajanja razvojnih ukrepov znotraj Evropske finančne perspektive 2021-2027, pa tudi to, da se za namen izgradnje prenese zemljišča na območju Drgančevja na državo. Svetniki podpirajo tudi predlog, da v kolikor v letu 2021 ne bo bistvenih premikov pri umestitvi projekta, pristopijo k iskanju načina izvedbe celovitega izobraževalno-športnega kampusa na območju Drgančevja. Občinski svet je potrdil podporo projektu »Energetske sanacije objekta Muzeja IMV v Drgančevju« kot pomembnega koraka k celoviti in dolgoročni ureditvi infrastrukturnih pogojev za dolgoročno umestitev muzejske zbirke zgodovine novomeške avtomobilske tehnične dediščine na območju Drgančevja.

Med kadrovskimi zadevami je občinski svet imenoval Matjaža Bergerja za ravnatelja javnega zavoda Anton Podbevšek Teatra za mandatno obdobje petih let. Mandat ravnatelja nastopi 1. junija 2021. Prav tako so svetniki podali pozitivno mnenje k imenovanju Matije Slaka za ravnatelja Glasbene šole Marjana Kozine Novo mesto za petletno mandatno obdobje. Svetniki so prav tako sprejeli sklep in potrdili listo 26 kandidatov Mestne občine Novo mesto za sodnike porotnike na Okrožnem sodišču v Novem mestu. Občinski svet je na seji ugotovil, da je Petru Kostrevcu zaradi odstopa in nezdružljivosti funkcij z novo funkcijo podžupana Mestne občine Novo mesto z dnem 1. 3. 2021 prenehal mandat predstavnika ustanovitelja v svetu javnega zavoda Gasilsko reševalni center Novo mesto ter v svetu javnega zavoda Osnovna šola Grm.

Svetniki so vnovič razpravljali o stališču do predloga oblikovanja pokrajin, predstavitev predlaganega osnutka zakonodaje pa je na daljavo predstavil predsednik državnega sveta Alojz Kovšca. Tako je občinski svet na seji sprejel sklep o podpori oblikovanja pokrajin na podlagi določil Ustave Republike Slovenije, med katerimi je tudi oblikovanje in določitev dolenjsko-belokranjske pokrajine s sedežem v Novem mestu. Svetniki so prav tako potrdili predlog določenih sprememb in dopolnitev osnutka pokrajinske zakonodaje, ter izrazili nasprotovanje predlogu grba za Dolenjsko-belokranjsko pokrajino, ki ga je oblikovalo heraldično društvo.

Med premoženjsko-pravnimi zadevami je občinski svet sprejel sklep o ugotovitvi javne koristi in odkupu oziroma razlastitvi nepremičnin za ureditev pešaško – kolesarske poti v gozdu Portoval ter rekonstrukcijo ceste Krka-Ragovo na več parcelah. Svetniki so potrdili tudi drugo dopolnitev Načrta ravnanja s stvarnim premoženjem Mestne občine Novo mesto za leto 2021, v drugi obravnavi pa so sprejeli tudi Odlok o ustanovitvi Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu v Mestni občini Novo mesto.

Prejšnji članek
Naslednji članek
Podobni članki

Najbolj popularno

Umrl je Robert Erjavec

Pri vremenu brez sprememb

Usodna prometna nesreča