SKEI Slovenije je nad odzivom delodajalcev ogorčen

0
1732

Pogajalska skupina SKEI Slovenije za dejavnost kovinske industrije je ogorčena nad odzivom delodajalcev, ki se kljub izjemnim rezultatom ne želijo pogajati za višje plače.

Sindikat kovinske in elektroindustrije Slovenije (SKEI Slovenije) je v septembru delodajalcem poslal predlog za pogajanja za 6 % višje najnižje osnovne plače po kolektivni pogodbi dejavnosti, kar naj bi vsaj delno ohranilo realno rast plač, glede na inflacijo v letošnjem letu. Pogajalska zahteva je vsebovala tudi draginjski dodatek v višini 300 EUR, ki naj se izplača izključno članom sindikata, podpisniku kolektivne pogodbe.

Po večkratnem posredovanju vodje pogajalske skupine delojemalcev, Dušana Kaplana, je vodja pogajalske skupine za kovinsko industrijo na strani delodajalcev, Aleš Obal, podal pisni odgovor, v katerem navaja, da se v letošnjem letu ne nameravajo pogajati. Navedel je, da glede na zahtevno finančno situacijo v večini družb, izrednih energetskih razmerah, nedorečenosti ukrepov, negotovemu letu 2023 z novo minimalno plačo ter ob povišanih stroških za prehrano in prevoz, trenuten čas ni najbolj primeren za usklajevanje najnižjih osnovnih plač (NOP) po Kolektivni pogodbi za kovinsko industrijo.

Pri tem govorimo o panogi, ki se uvršča v vrh nosilnih dejavnosti predelovalne industrije tako po prihodku kot po izvozu (uvodni stavek v publikaciji Kovinska industrija – podatki in gospodarjenje 2021).

To potrjujejo tudi podatki:
Panoge kovinske industrije so tako v letu 2021 ustvarile okoli 10,3 mrd EUR prihodkov, kar je okoli 29 % vseh prihodkov predelovalnih dejavnosti. Izvozile so za okoli 7,3 mrd EUR izdelkov in storitev, kar predstavlja 29 % delež v vrednosti izvoza predelovalnih dejavnosti. Te dejavnosti dajejo kruh okoli 64.500 zaposlenim (34 % vseh zaposlenih v predelovalnih dejavnostih).
Panoge kovinske industrije so ustvarile okoli 3,1 mrd EUR dodane vrednosti oziroma 31 % vse ustvarjane dodane vrednosti predelovalnih dejavnosti. V letu 2021 je znašala dodana vrednost na zaposlenega v kovinski industriji okoli 47.600 EUR ter je bila glede na leto 2020 višja za skoraj 10 %.

Kovinska industrija je v letu 2021 ustvarila 495,5 mio čistega dobička (7,700 EUR/zaposlenega) ter po kazalniku čiste donosnosti kapitala (13,6 %) bila »boljša« tako od povprečja predelovalnih dejavnosti kot povprečja vseh GD. V obdobju od leta 2015 do 2021 (7 let) je čista dobičkonosnost kapitala v povprečju presegala 13 %.

Dejstvo je, da se je v preteklem večletnem obdobju dokaj skladno z rastjo produktivnosti dela gibala tudi rast povprečne plače v dejavnosti. Žal pa tem gibanjem ni sledila tudi rast NOP, torej osnovna cena dela, kot je po TR določena (izpogajana) v KPD za kovinsko industrijo.

Povprečna vrednost NOP (povprečje vseh devetih tarifnih razredov) je bila tako v obdobju januar – oktober 2022 za 3,5 % višja kot je bila ta vrednost v letu 2019. Od januarja 2019 do začetka leta 2022 je vrednost NOP ostala nespremenjena. Kljub odličnim poslovnim rezultatom dejavnosti kovinske industrije, vse do konca leta 2021 ni bilo pripravljenosti delodajalske strani, da se določijo nove »najnižje cene dela«.

Primerjava vrednosti NOP leta 2022 z letom 2008 pokaže, da se je s KPD določena najnižja cena dela povečala za 27,3 %, stopnja inflacije (od januarja 2008 do oktobra 2022) pa je znašala 33 %. V obdobju od leta 2008 do 2021 se je dodana vrednost na zaposlenega v dejavnostih kovinske industrije (kot merilo produktivnosti dela) povečala za 55,8 %.

Če k tem rezultatom poslovanja iz preteklih let dodamo še nedvomno uspešno poslovanje večine panog kovinske industrije v prvih 8 mesecih tega leta, potem lahko z veliko mero verjetnosti sklepamo, da so predlagani popravki vrednosti NOP po KPD (predlog dvig za 6 %), ob izjemno visoki inflaciji v letu 2022, ter po napovedih tudi v naslednjem letu, korektni ter vsekakor potrebni. Za ilustracijo, predlagana, torej »nova« vrednost NOP (najnižje osnovne plače) za 7. stopnjo strokovne izobrazbe bi znašala 1.228,44 EUR bruto, kar bi bilo le kakšnih 30 do 40 EUR več kot bo znašala minimalna plača od januarja 2023 dalje.

SKEI Slovenije je nad odzivom delodajalcev ogorčen in sporoča, da bo najkasneje v začetku decembra začel z aktivacijo članstva.