sreda, 24 julija, 2024
DomaLokalnoSvetniki MO Nm o gradnji naselja, univerzi, prometu

Svetniki MO Nm o gradnji naselja, univerzi, prometu

Novomeški občinski svetniki so na včerajšnji 26. redni seji v drugi obravnavi sprejeli usklajen predlog odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu Bučna vas – zahod/1 (OPPN), ki upošteva pripombe in predloge, podane s strani Odbora za okolje, prostor, komunalo in promet ter občinskega sveta. Pripombe so se nanašale predvsem na rešitve varnega in preglednega prometnega priključka na regionalno cesto. OPPN bo na območju Bučne vasi, zahodno od Ljubljanske ceste in soseske Župnca, omogočil gradnjo stanovanjskih hiš in ureditev prometne, okoljske, energetske in komunikacijske infrastrukture.

Občinski svet je sprejel tudi sklep o prenosu ustanoviteljskih pravic in obveznosti do Fakultete za organizacijske študije v Novem mestu na Republiko Slovenijo. Gre za nadaljevanje procesa ustanavljanja javne univerze s sedežem v Novem mestu. Enak postopek preoblikovanja  in prenosa pravic ter obveznosti so na prejšnji 25. redni seji svetniki potrdili že za Visoko šolo za upravljanje podeželja Grm Novo mesto in Fakulteto za industrijski inženiring Novo mesto.

Svetniki so potrdili tudi sklep o ugotovitvi javne koristi za izgradnjo poti, rekonstrukcijo in izgradnjo javne kanalizacije ter ureditev začasnih območij gradbišča ob Težki vodi, na podlagi katerega bo nadaljnje podana pravna podlaga za razlastitev, ustanovitev trajne služnosti v javno korist in ustanovitev pravice začasne uporabe. Pri izlivu Težke vode je poleg brvi za pešce in kolesarje, ki bo povezovala širše zaledje Kandije s starim mestnim jedrom, predvidena tudi pot za pešce in kolesarje, ki bo potekala ob potoku Težka voda, z njeno izgradnjo pa se nadaljuje izgradnja infrastrukture za urbano trajnostno mobilnost, ki pa ima poleg trajnostnih ciljev tudi izjemno vpetost v naravno okolje dolenjske prestolnice.

Zaradi spremembe Zakona o pravilih cestnega prometa in s tem uskladitvijo določil odloka z nadrejenimi zakonskimi predpisi, so svetniki po krajšem postopku sprejeli spremembe odloka o ureditvi cestnega prometa v Mestni občini Novo mesto, na področju premoženjsko-pravnih zadev so soglašali s postopkom prodaje nepremičnine v Bršljinuukinili status grajenega javnega dobra lokalnega pomena na nepremičninah v Dolenji vasi, Brusnicah, Dobindolu, Gabrju in Bršljinu ter potrdili novo pooblastilo uradne osebe za odločanje v upravnem postopku na drugi stopnji. Na področju kadrovskih zadev se je občinski svet seznanili še s preimenovanjem ene od svetniških skupin.

Podobni članki

Najbolj popularno

Umrl je Robert Erjavec

Pri vremenu brez sprememb

Usodna prometna nesreča