V en zavod združili šport, kulturo, turizem

35700
432

Občinski svet Mestne občine Novo mesto je na 15. redni seji v prvi obravnavi potrdil oblikovanje Zavoda Novo mesto, ki bo, v kolikor bo rešitev dolgoročno sprejeta, deloval na področjih športa, kulture, mladine in turizma. Potrdil je tudi spremembe Statuta Mestne občine Novo mesto, ki bo v naslednjem mandatu zaradi racionalizacije stroškov in časa združil nekatere odbore Občinskega sveta. Svetniki so v prvi obravnavi potrdili predlog za podelitev koncesije za izvajanje turističnih dejavnosti in storitev, v skrajšanem postopku pa rebalans proračuna za leto 2016. Potrjena je vzpostavitev javnega parkirišča na Novem trgu 6, ki se uvršča v 2. tarifni razred, poslovno poročilo Komunale Novo mesto za leto 2015 in vzpostavitev videonadzora na območju Narodnega doma.

Občinski svet je v prvi obravnavi potrdil združitev Javnega zavoda Agencija za šport Novo mesto in Javnega zavoda Kulturni center Janeza Trdine in oblikovanje Javnega zavoda za šport, kulturo, turizem in mladino Novo mesto. Oblikovanje novega zavoda kot glavni motiv zasleduje željo, da se še konkretneje naslovi izzive, ki čakajo Novo mesto na področjih športa, kulture, mladine in turizma. Z novim zavodom se bo ustvarila organizacijska oblika, v kateri bodo imela vsa področja največjo možno podporo, ki bo občanom ponudila kakovostnejšo in obsežnejšo vsebino. Vsebine z vseh štirih področij se ne prepletajo ali združujejo, temveč ostajajo samostojne in avtonomne. Zaposleni ohranjajo svoje zaposlitve, prav tako ne bodo potrebne poklicne prekvalifikacije. Združuje se poslovodenje, računovodstvo, prodaja in trženje ter upravljanje in vzdrževanje objektov. Začetni prihranki oblikovanja enotnega zavoda po ocenah znašajo 100.000 EUR prihranka na letni ravni.

Občinski svet Mestne občine Novo mesto je v drugi obravnavi potrdil spremembe Statuta Mestne občine Novo mesto, ki se bo uskladil z veljavno zakonodajo in državnimi smernicami, ki jih je podala Služba Vlade RS za lokalno samoupravo. S spremembami se bo racionaliziralo in združilo število ter sestava odborov Občinskega sveta, saj se nekateri odbori že sestajajo na skupnih sejah, nekateri pa se skoraj ne sestajajo. Združujejo se Odbor za okolje in prostor ter Odbor za komunalo in promet ter Odbor za družbene dejavnosti in Odbor za mladino. Spremembe bodo pričele veljati z nastopom novega mandata Občinskega sveta Mestne občine Novo mesto, do tedaj vse komisije in odbori delujejo v nespremenjeni obliki.

V prvi obravnavi je bil sprejet Odlok za podelitev koncesije za izvajanje turističnih dejavnosti in storitev na območju Mestne občine Novo mesto. Občina vidi možnost izvajanja dejavnosti Turistično informacijskega centra v sodelovanju z zasebnimi partnerji, ki delujejo na področju turizma in bi lahko doprinesli nova znanja, ideje in izkušnje ter dvignili delovanje na višji in učinkovitejši nivo, pri tem pa bi prevzeli nase tudi del finančnih obremenitev, ki sicer izhajajo iz načina izvajanja dejavnosti. Dejavnost, ki jo bo opravljal koncesionar, vključuje informiranje turistov, zbiranje podatkov za potrebe informiranja, ugotavljanje mnenj o kakovosti turistične ponudbe, sprejemanje in posredovanje predlogov in pritožb obiskovalcev v zvezi s turistično ponudbo, urejanje turistične signalizacije, spodbujanje razvoja celovitih turističnih produktov, trženje celovite turistične ponudbe in druge storitve, ki jih v turističnem območju brezplačno nudijo turistom.

Med pomembnejšimi predlogi, ki so jih svetniki potrdili na četrtkovi seji Občinskega sveta, je rebalans proračuna za leto 2016. Vzrok za rebalans so predvsem spremenjena izhodišča, ki vplivajo na terminski plan izvajanja projektov in programov. Država namreč še nima pripravljenih vseh potrebnih izhodišč in pogojev za pripravo razpisov, zato še ni postavljenih okvirjev za črpanje nepovratnih sredstev državnega proračuna in proračuna EU. Kljub temu bo občina na nekaterih področjih pristopila k izvedbi investicij, zato je potrebno ustrezno prilagoditi finančni načrt za leto 2016. Predviden je nakup zemljišč v gospodarskih conah, ki bo omogočil urejanje ustrezne infrastrukture in nakup nepremičnin v mestnem jedru, ki bo v sodelovanju s Stanovanjskim skladom RS omogočil ponudbo stanovanj za mlade.

Del rebalansa je vezan tudi na krajevne skupnosti. Občina je v proračunih za 2016 in 2017 zagotovila sredstva za sofinanciranje njihovih programov, ki predvidevajo 50-odstotno sofinanciranje s strani občine. Poziv je bil izjemno uspešen, saj je v prvi fazi prispelo 29 projektov iz 16 KS. Glede na to, da je bilo v proračunu zagotovljenih 200.000 EUR, občina z rebalansom zagotavlja dodatna sredstva v višini 50.000 EUR, tako da bodo lahko projekti realizirani v letu 2016.

Občinski svet je sprejel spremembe in dopolnitve Odredbe o izvedbenih aktih k Odloku o ureditvi cestnega prometa v Mestni občini Novo mesto. S tem se na območju nekdanje stavbe na naslovu Novi trg 6 do gradnje novega objekta vzpostavlja javno parkirišče, ki se uvršča v 2. cono oz. tarifni razred. V 2. tarifnem razredu se sicer ukinja plačevanje parkiranja ob sobotah. Prav tako je Občinski svet potrdil znižanje cene parkirnih dovolilnic za pravne osebe in samostojne podjetnike, ki imajo sedež ali poslovni prostor na območju 1. tarifnega razreda.

Na seji so potrdili tudi poslovno poročilo Komunale Novo mesto za leto 2015. Komunala Novo mesto je v letu 2015 beležila 16.762.121 EUR prihodkov in 16.187.292 EUR odhodkov ter 483.253 EUR čistega dobička.

Prav tako so svetnice in svetniki potrdili vzpostavitev videonadzora na območju objekta Narodnega doma in v njegovi neposredni okolici, kar bo pripomoglo preprečevati morebitne nadaljnje napade. Videonadzor bo šredvidoma vzpostavljen prihodnji mesec.

Občinski svet Mestne občine Novo mesto je v nadaljevanju potrdil preimenovanje območja arheološke dediščine na Marofu iz »Arheološki park Marof Novo mesto« v »Arheološki park Situla«. Temeljni cilj delovnega imena »Arheološki park Marof Novo mesto« je bil predvsem določitev kulturno zgodovinskega območja za komuniciranje s strokovnimi javnostmi, pripravo različnih projektov, pridobivanje sredstev iz nacionalnih in evropskih skladov v naslednjih letih in desetletjih, kot tudi za strokovno turistično atrakcijo. Tekom delovnega procesa znotraj projekta, je delovna skupina prišla do zaključkov, da je treba iz stališča uspešnega trženja nekoliko spremeniti poimenovanje arheološkega parka. Odločitev za novo poimenovanje temelji na bogatem zgodovinskem izročilu, predvsem tistem, ki izhaja iz bronaste dobe in najdbe velikega števila situl najdenih na območju Dolenjske. Novomeške situle so v svetovnem merilu najbolj prepoznaven del naše zgodovine in arheologije, predvsem na ravni stroke. Preimenovanje arheološkega območja v »Arheološki park Situla« bo pripomoglo k večji prepoznavnosti projekta v svetovnem merilu, možna je tudi aplikacija v angleški jezik.

Po skrajšanem postopku je bil sprejet Odlok o načinu in pogojih izvajanja izbirne gospodarske javne službe urejanje mestnega prometa v Mestni občini Novo mesto. Cilj predlaganega akta je urediti in uskladiti področje izvajanja izbirne gospodarske javne službe s trenutno veljavno zakonodajo in podzakonskimi akti, predvsem zakonodajo s področja gospodarskih javnih služb in zakonodajo s področja javno-zasebnega partnerstva in javnega naročanja.

Svetnice in svetniki so po skrajšanem postopku na pobudo Knjižnice Mirana Jarca sprejeli Odlok o spremembah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Knjižnice Mirana Jarca Novo mesto. Sprejeti odlok nima finančnih ali kadrovskih posledic, omogoča pa združevanje oddelkov in služb, kar bo olajšalo vodenje in delo zaposlenih.

V zaključku seje so svetnice in svetniki odločali tudi o kadrovskih zadevah. Za predstavnike ustanovitelja v Svet Osnovne šole Grm so bili za štiriletno mandatno dobo imenovani Nina Jakovljević, Peter Kostrevc in Robert Miklič. Za predstavnike ustanovitelja v Upravni odbor Visoke šole za upravljanje podeželja Grm Novo mesto so bili za štiri leta imenovani Igor Hrovatič, Aljaž Novak in Miro Škufca. Marko Stojanovič in Iztok Vodopivec za nadomestna zunanja člana Odbora za spremljanje položaja romske skupnosti. Občinski svet je podal pozitivno mnenje za Vladimiro Šuštaršič kot edino kandidatko za ravnateljico Srednje šole in gimnazije Ekonomske šole Novo mesto.

Svetniki so podali tudi nekaj pobud in vprašanj. Med drugim so predlagali, da se uredi prehod za pešce med Zdravstvenim domom Novo mesto in lekarno ter ostale pešpoti po mestu, da občina pristopi k izvedbi igrišča za OŠ Dolž in podpiše peticijo, da se v Ustavo RS zapiše neodtujljiva pravica do vode. Prav tako so svetniki med drugim predlagali preveritev prehodov za pešce na nepreglednih križiščih in morebitno prestavitev oznak, izvedbo ukrepov za neurejene površine na privatnih zemljiščih ter ureditev dovozne in pešpoti do Kulturnega centra Janeza Trdine.

 

 

35700 KOMENTARJI

PUSTITE KOMENTAR

Prosim vnesite svoj komentar!
Prosimo, vnesite svoje ime tukaj