V Revozu bodo delavci volili

0
2089

V našem dolenjskem gigantu, podjetju Revoz, bodo imeli konec meseca delavci volitve svojih
predstavnikov v Svet delavcev in sicer na podlagi zakona o sodelovanju delavcev pri upravljanju. Ta
zakon določa načine in pogoje za sodelovanje delavcev pri upravljanju gospodarskih družb, določa
pravice zaposlenih do pobud, do obveščenosti, pravico dajanja mnenj in predlogov, do posvetovanj z
delodajalcem, nenazadnje določa pravico soodločanja s pravico zadržanja odločitev delodajalca.
V Revozu imajo ta inštitut vpeljan že od vsega začetka, kar pa žal ni pravilo v veliko podjetjih  po
Sloveniji, kjer se delodajalci z vsemi sredstvi  nerazumno borijo proti ustanovitvi SD.

Kot pravi Dušan Kaplan, predsednik sindikata SKEI v Revozu, večina zaposlenih ne ločuje med
sindikatom in SD predvsem ne razlikujejo med njunima vlogama pri zastopanju interesov zaposlenih.
Sindikat in svet delavcev v podjetju torej nista isto. Njuni področji dela in pristojnosti se ne prekrivajo,
ampak se dopolnjujejo in nadgrajujejo. V imenu zaposlenih pokrivata vsak svojo “interesno sfero”,
zaradi različne narave odnosov, ki jih urejata pa uporabljata tudi različne načine in metode dela
(sindikat – predvsem pogajanja in po potrebi borbene metode; svet delavcev – sodelovalne metode
skupnega odločanja). Vendar pa sta v podjetju potrebna oba, kajti šele s hkratnim delovanjem obeh
so lahko zares celovito pokrite vse različne materialne in osebnostne potrebe ter interesi zaposlenih v
sferi dela. Prav zaradi zelo različne narave razmerij, ki jih “pokrivata”, ter načinov delovanja je verjetno
prav, da so sindikalna in voljena delavska predstavništva v podjetju formalno ločena.

Volitve članov SD v Revozu so izvedene v skladu z zakonodajo in po pravilih sindikata SDR, ki je ta
pravila v poslovniku določil na način, kot njim najbolje odgovarja.

Zaradi načina izvedbe Revozovih volitev v SD (možno je več načinov), udeležba na volitvah pada, težko
je doseči 50% udeležbo, ki je osnovni pogoj, da so volitve legalne, dodaja Kaplan.

Volitve SD v Revozu so v sindikatu SDR zastavili tako, da se izbirajo predstavniki zaposlenih po
posameznih obratih ali službah (po ključu glede na število zaposlenih v posameznem obratu), hkrati
pa vsi zaposleni v podjetju volijo predstavnike po vseh enotah, kar si je že v osnovi nasprotujoče. Tako
zaposleni v nekem obratu dejansko ne morejo izvoliti svojega predstavnika in zato marsikdo bojkotira
volitve. Kljub večkratnemu pozivu po spremembi načina izvedbe volitev, da bi si zaposleni lahko izbrali
svoje predstavnike, ostajamo preslišani, zaključuje Kaplan.

Kljub vsemu poziva zaposlene v Revozu z volilno pravico, da se volitev udeležijo v čim večjem številu,
da se naj odločijo za kandidate s katerekoli liste na osnovi njihovih verodostojnosti v preteklosti ter na
osnovi svojega lastnega mnenja.