V Šentjerneju 200 € za novorojenca

V Šentjerneju 200 € za novorojenca

-
0 228

Občinski svet Občine Šentjernej je imel v sredo, 24. aprila 2019 tretjo redno sejo Občinskega sveta Občine Šentjernej. Svetniki so najprej sprejeli Letni program dela JP EDŠ, d.o.o. Šentjernej za leto 2019, ki ga je predstavil direktor Gašper Bregar in programska vodja Kulturnega centra Primoža Trubarja Elizabeta Kušljan Gegič. V tretji točki so svetniki sprejeli sklep o odkupu koncesije za opravljanje javne gospodarske službe zbiranja, odvajanja in čiščenja komunalnih, odpadnih in padavinskih voda. S sklepom je Občinski svet Občine Šentjernej priznal znesek odkupa koncesije za opravljanje javne gospodarske službe zbiranja, odvajanja in čiščenja komunalnih, odpadnih in padavinskih voda na dan 31. 5. 2019 v višini 1.814.720,91 EUR. Prav tako so sprejeli sklep, da soglašajo, da se javno podjetje EDŠ – Ekološka družba, d.o.o. Šentjernej v letu 2019 zadolži za najem kredita do skupne višine 1.900.000,00 evrov zaradi namena odkupa koncesije.

Svetniki so sprejeli tudi sklep o določitvi nove višine denarnega prispevka za novorojence, in sicer se v 6. členu Pravilnika o enkratni denarni pomoči za novorojence v Občini Šentjernej (UV OŠ, št. 7/05) spremeni višina denarnega prispevka, ki po novem znaša 200,00 evrov. V nadaljevanju seje so sprejeli Zaključni račun proračuna Občine Šentjernej za leto 2018 in Sklep o financiranju političnih strank v občini Šentjernej. Pri točki sedem so svetniki z gradivom prejeli dopolnjen predlog proračuna za leto 2019 z vsemi prilogami, ki so se spremenile glede na predlog proračuna iz prve obravnave. Na podlagi 105. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Šentjernej je bila v gradivu podana tudi pisna obrazložitev sprejetih in zavrnjenih predlogov spremembe proračuna na prvo obravnavo proračuna. Namreč na dopolnjen predlog proračuna 2019 je občina v roku, ki je določen za vložitev amandmajev, prejela s strani občinskega svetnika Andreja Mikca predloge petih amandmajev. Nanje je župan na seji podal mnenje in dal na glasovanje vseh pet amandmajev.

Sprejeti so bili štirje amandmaji, in sicer amandma, ki določa povečanje sredstev v višini 7.000 evrov za športne programe; amandma, ki določa povečanje sredstev v višini 2.000 evrov za sanacijo črnih odlagališč in amandma, ki določa povečanje sredstev v višini 15.000 evrov za izvedbo javnega natečaja za most v Mršeči vasi. Naslednji amandma povečuje sredstva v višini 27.000 evrov na dejavnosti vrtca, kar omogoča popust pri plačilu razlike med ekonomsko ceno programov vrtca in plačili staršev, da starši ne bodo občutili povišanja cen vrtca. Ob zaključku točke so svetniki sprejeli predlog Odloka o proračunu Občine Šentjernej za leto 2019 z vsemi prilogami, Sklep o načrtu ravnanja z nepremičnim premoženjem za leto 2019 ter Letni program športa v občini Šentjernej za leto 2019. V predzadnji točki so se svetniki s strani vodje Medobčinskega inšpektorata in redarstva občin Šentjernej, Škocjan, Šmarješke Toplice in Kostanjevica na Krki Nataše Rajak seznanili s Poročilom Medobčinskega inšpektorata in redarstva občin Šentjernej, Škocjan, Šmarješke Toplice in Kostanjevica na Krki za leto 2018 ter sprejeli Program dela Medobčinskega inšpektorata in redarstva občin Šentjernej, Škocjan, Šmarješke Toplice in Kostanjevica na Krki za leto 2019. V zadnji točki dnevnega reda so občinski svetniki potrdili za odgovorno urednico Šentjernejskega glasila Sabino Jordan Kovačič in njeno pomočnico Anito Petrič. Na dnevnem redu je bilo skupaj devet točk.

Občina Šentjernej, Občinska uprava