Več kot 3.5 mio € za lokalni razvoj

Več kot 3.5 mio € za lokalni razvoj

-
1 171

LAS Dolenjske in Bele krajine je pred dnevi prejel odločbo o potrditvi Lokalne akcijske skupine Dolenjska in Bela krajina. Več v sporočilu:

Vse člane LAS Dolenjska in Bela krajina ter zainteresirano širšo javnost obveščamo, da smo dne
13. 9. 2016 prejeli težko pričakovano odločbo Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano. Z
odločbo je potrjena Lokalna akcijska skupina DBK in Strategija lokalnega razvoja.

Potrditev pomeni, da lahko začnemo z vsemi aktivnostmi za koriščenje skupno 3.579.883,96 EUR
sredstev iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP) ter Evropskega sklada za
regionalni razvoj (ESRR), ki so namenjena izvajanju Lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost (pristop
CLLD, nadgradnja programa LEADER). Sredstva so namenjena za sofinanciranje projektov lokalnega
razvoja na področju občin Črnomelj, Metlika, Mirna, Mirna Peč, MO Novo mesto, MokronogTrebelno,
Semič, Straža, Šentjernej, Šentrupert, Škocjan in Šmarješke Toplice v programskem obdobju 2014–2020. V ta namen bomo predvidoma konec oktobra objavili javni poziv za izbor projektov/operacij za uresničevanje ciljev Strategije lokalnega razvoja.

V Sloveniji je bilo do sedaj potrjenih 10 Lokalnih akcijskih skupin, od katerih ima LAS Dolenjska in Bela
krajina odobreno najvišjo višino sredstev. Vodilni partner LAS DBK, ki predstavlja organizirano partnerstvo na opredeljenem podeželskem območju, je Razvojni center Novo mesto d.o.o. s partnersko institucijo RIC Bela krajina.

Cilj izvajanja CLLD je spodbujanje socialnega vključevanja, ustvarjanje in ohranjanje delovnih mest ter
boj proti revščini in kakršnikoli diskriminaciji, zmanjševanje regionalnih razvojnih razlik in gospodarski
razvoj območij. Poleg tega pa je cilj prispevati k ohranjanju narave, varstvu okolja, kulturne dediščine,
kulturne krajine in njenih elementov.

Ob uspešni pridobitvi statusa LAS se iskreno zahvaljujemo vsem, ki so na kakršenkoli način sodelovali
pri pripravi ter dopolnjevanju strategije ter vas tudi v nadaljevanju vabimo k aktivnemu pristopu izvajanja lokalnega razvoja.

Več informacij
Spletna stran LAS DBK: www.las-dbk.si