torek, 18 junija, 2024
DomaLokalnoVrtci v MO Nm dražji za 11 oz. 13%

Vrtci v MO Nm dražji za 11 oz. 13%

Občinski svetniki MO Nm so na včerajšnji seji potrdili predlog za določitev cen programov in rezervacij v javnih in vrtcih s koncesijo zaradi bistveno višjih stroškov, na katere občina nima vpliva, in sicer stroškov dela, rasti cen življenjskih potrebščin, znatno višjih stroškov energentov in posledično podražitev vseh stroškov materiala, storitev in živil. V vrtcih Ciciban, Pedenjped, Stopiče, Brusnice in Ringaraja se z marčevskimi položnicami cene zvišujejo za 13 odstotkov, v vrtcu Otočec pa za 11 odstotkov. Gre za enega najnižjih zvišanj med mestnimi občinami, s sprejetjem nove predlagane cene bo finančni vpliv na starše, ki skladno z odločbo o višini plačila vrtca sodijo v srednji razred (35 odstotkov plačila programa), pomenil v prvem starostnem obdobju za približno 22 evrov večji mesečni znesek, v drugem starostnem obdobju pa za 16 evrov. Občinski svet je tudi zadolžil občinsko upravo, da bo v primeru, če država ne bo zagotovila kritja celotnega povišanja stroškov dela od 1. 1. 2023, skladno z dejstvi povišanja stroškov dela predlagala v sprejem nov predlog cen. Mestna občina Novo mesto sicer ob tem ohranja ugodnosti pri določanju višine plačila vrtca, za katere letno nameni skoraj pol milijona evrov. Tako na primer starši, za katere je občina dolžna kriti del cene programa vrtca, za prvega otroka plačajo v programu prvega starostnega obdobja za 10 odstotkov nižjo ceno, v programu drugega starostnega obdobja za 8 odstotkov nižjo ceno programa njim določenega dohodkovnega razreda. Poleg tega lahko enkrat letno, in sicer v času od 1. junija do 30. septembra, uveljavijo rezervacijo zaradi počitniške odsotnosti otroka in tako plačajo le polovico njim določenega dohodkovnega razreda. V veljavi je tudi dodatna ugodnost, in sicer lahko starši, ki imajo najet stanovanjski kredit in imajo otroka, za katerega je doplačnica programa občina, plačajo za en dohodkovni razred nižjo ceno programa, kot jim je določen z odločbo o plačilu vrtca. Občina nudi tudi ugodnosti pri plačilu staršev za bolne otroke, zato lahko starši za otroke v primeru daljše odsotnosti iz vrtca zaradi bolezni (nad 30 dni), uveljavljajo rezervacijo in za čas odsotnosti otroka plačajo 30 odstotkov njim določenega dohodkovnega razreda.

Svetniki so na seji zavrnili predlog treh svetnikov, ki so s predlogom za manjše povišanje cen vrtcev želeli dodatno subvencionirati starše. Glavni argument za zavrnitev s strani večine svetnikov je bil, da bi s tem glede na druge skupine občanov nepregledno dvignili ugodnosti (morebitno tudi na račun drugih skupin in programov) ter predvsem, da bi sprejetje predloga izrazito nagradilo najpremožnejše starše, medtem ko bi tisti z nižjimi dohodki v tem primeru izostali od dodatnega subvencioniranja. Zavrnili so tudi sklep za ustanovitev strokovne komisije za raziskavo udora strehe dvorane Olimpijskega centra Novo mesto.

Občinski svet je potrdil pristop Mestne občine Novo mesto k Skupnosti občin Slovenije, ki velja za najstarejše reprezentativno združenje občin. Članstvo omogoča soodločanje o političnih vprašanjih na nivoju lokalne samouprave in tudi o morebitnih dodatnih storitvah v korist občine. Na področju kadrovskih zadev so za člane nadzornega odbora imenovali Marjetko Kastrevc, Antona Repovža, Matejo Ribič, Tomaža Slano, Martino Vrhovnik, Marka Vrhovška in Klementino Zeme. Polonco Bilbija, Suzano Hočevar in Urško Korasa so imenovali za predstavnice ustanovitelja v svet javnega vzgojno-varstvenega zavoda Vrtec Pedenjped Novo mesto, Meto Retar Kramar v Svet lokalnih skupnosti Centra za socialno delo Dolenjska in Bela krajina, Gregor Gazvoda pa je bil imenovan za kandidata za predstavnika uporabnikov v Svetu javnega zavoda Splošna bolnišnica Novo mesto.

Svetniki so z namenom nadaljevanja postopkov splošnih aktov, katerih priprava v času mandata prejšnjega občinskega sveta ni bila zaključena, sprejeli odloke o občinskih podrobnih prostorskih načrtih za južno zbirno cesto, Graben/2 in tisk Šepic ob Straški cesti. Sprejet je bil dopolnjen odlok o ustanovitvi javnega podjetja Komunala Novo mesto, podali so soglasje k splošnim pogojem poslovanja Javnega stanovanjskega sklada Mestne občine in potrdili njegov poslovno finančni načrt za leto 2023 ter se seznanili z letnim poročilom o delu nadzornega odbora v minulem letu. Svetniki so se strinjali tudi z odprtjem nove enote Dolenjskih lekarn Novo mesto na območju Mačkovca.

Status grajenega javnega dobra lokalnega pomena so podelili nepremičninam v katastrski občini Daljni Vrh, Stopiče, Veliki Podljuben, Lakovnice, Smolenja vas, Potov Vrh, Šentpeter, Brusnice, Stranska vas, Cerovec, Hrušica, Bršljin, Vinja vas, Prečna, Zajčji Vrh, Novo mesto, Črešnjice, Šmihel, Ždinja vas in Ragovo, sklep o prenehanju statusa grajenega javnega dobra pa na nepremičninah v katastrski občinah Kandija, Stranska vas, Lakovnice in Šmihel, so še sporočili z MO Nm.

Podobni članki

Najbolj popularno

Umrl je Robert Erjavec

Pri vremenu brez sprememb

Usodna prometna nesreča