Z združitviji do 100.000 € prihranka

0
418

Občinski svet Mestne občine Novo mesto je na 16. redni seji v drugi obravnavi potrdil združitev Agencije za šport in Kulturnega centra Janeza Trdine ter oblikovanje Zavoda Novo mesto. V drugi obravnavi so svetniki potrdili tudi Strategijo razvoja turizma v Mestni občini Novo mesto do leta 2020 in predlog za podelitev koncesije za izvajanje turističnih dejavnosti in storitev. Hkrati so se svetniki in svetnice seznanili z gradivi Nadzornega odbora Mestne občine Novo mesto, potrdili spremembe in dopolnitve Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Brusnice, sprejeli Oceno izvajanja občinskega programa varnosti Mestne občine Novo mesto za leto 2015 in odločali o kadrovskih zadevah.

Občinski svet je potrdil združitev Javnega zavoda Agencija za šport Novo mesto in Javnega zavoda Kulturni center Janeza Trdine in oblikovanje Javnega zavoda za šport, kulturo, turizem in mladino Novo mesto. Oblikovanje novega zavoda bo omogočilo konkretnejše premike Mestne občine Novo mesto na področjih športa, kulture, mladine in turizma. Organizacijska oblika novega zavoda bo tem področjem omogočila največjo možno podporo, občanom pa kakovostnejšo in obsežnejšo vsebino. Vsebine se ne prepletajo ali združujejo, temveč ostajajo samostojne in avtonomne. Zaposleni ohranjajo zaposlitve, prav tako ne bodo potrebne poklicne prekvalifikacije. Združuje se poslovodenje, računovodstvo, prodaja in trženje ter upravljanje in vzdrževanje objektov. Začetni prihranki oblikovanja enotnega zavoda po ocenah prinašajo 100.000 EUR prihranka na letni ravni.

V drugi obravnavi je bila sprejeta Strategija razvoja turizma v Mestni občini Novo mesto do leta 2020. Projekti in smernice razvoja, ki jih strategija opredeljuje, pokrivajo vsebinske sklope, ki se razlikujejo po lokaciji, obsegu investicij, tematikah, ciljnih skupinah in tipu ponudnikov. Razdeljene so v štiri ključne sklope: Športno-turistična os Krka živi, Arheološko-industrijska os Iz preteklosti v prihodnost, Gorjanci – zelENOgorje, Kulinarika, cviček in zidaniški turizem. Strategija razvoja turizma prinaša nove usmeritve v občini, pri čemer gradi na obstoječih dejavnikih. Izvlečki strategije se bodo vključili v Strategijo Mestne občine Novo mesto do leta 2030, nov Občinski prostorski načrt, Celostno prometno strategijo (strategija pa je že upoštevana v Trajnostni urbani strategiji) in proračune občine do leta 2020.

V drugi obravnavi je bil sprejet tudi Odlok za podelitev koncesije za izvajanje turističnih dejavnosti in storitev na območju Mestne občine Novo mesto. Občina bo za izvajanje dejavnosti Turistično informacijskega centra tako iskala zasebnega partnerja, ki deluje na področju turizma in bo prinesel nova znanja, ideje in izkušnje ter dvignil delovanje na višjo in učinkovitejšo raven. Pri tem bo prevzel tudi del finančnih obremenitev, ki izhajajo iz izvajanja dejavnosti. Dejavnost, ki jo bo opravljal koncesionar, vključuje informiranje turistov, zbiranje podatkov za potrebe informiranja, ugotavljanje kakovosti turistične ponudbe, zbiranje mnenj v zvezi s turistično ponudbo, urejanje turistične signalizacije, spodbujanje razvoja celovitih turističnih produktov, trženje celovite turistične ponudbe in druge storitve, ki so v turističnem območju brezplačno na voljo turistom.

Svetniki in svetnici so se seznanili z gradivi Nadzornega odbora Mestne občine Novo mesto, in sicer z dopolnitvami letnega programa nadzora za leto 2016, končnim poročilom o opravljenem nadzoru nad izplačilom plač in drugih prejemkov v Anton Podbevšek Teatru Novo mesto za leto 2014, poslovnikom o delu odbora in mnenjem odbora v zvezi z oddajo in-house oz. notranjih naročil Komunali Novo mesto. Za pridobitev mnenja je pobudo podala Mestna občina Novo mesto, da bi preverila ali je dosedanji način naročanja skladen z novim Zakonom javnega naročanja. Nadzorni odbor je v zvezi s tem podal pozitivno mnenje.

Občinski svet Mestne občine Novo mesto je potrdil spremembe in dopolnitve Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Brusnice. S tem so potrdili, da se predšolska vzgoja zaradi povečanega vpisa otrok v Vrtec Brusnice, delno izvaja tudi v najetih dodatnih primernih prostorih izven šole.

Občinski svet je sprejel tudi oceno izvajanja občinskega programa varnosti Mestne občine Novo mesto za leto 2015.Glede na statistične podatke policija ocenjuje, da je celotno stanje varnosti v letu 2015 v primerjavi z letom 2014 dobro. V letu 2015 so izvajali vse aktivnosti ter potrebno prisotnost s ciljem zagotavljanja splošne varnosti ljudi in premoženja in večjega občutka varnosti občanov Mestne občine Novo mesto. Tudi mestno redarstvo v primerjavi s preteklimi leti ocenjuje leto 2015 kot dobro. Predvsem so občinski redarji več̌ delovali preventivno tudi na vseh ostalih področjih nadzora, ki jim jih nalaga zakonodaja (varnost občinskih javnih poti in rekreacijskih površin, pretočnost intervencijskih poti, varnost zgradb in drugih objektov kulturne dediščine, varstvo okolja ipd.) in s tem prispevali k izboljšanju varnosti in k povečanju občutka varnosti. Svetniki in svetnice so sklep dopolnili s točko, s katero Občinski svet pristojne institucije in ministrstva poziva, da s posebno pozornostjo obravnavajo nasilje v družini in sprejmejo ustrezne ukrepe.

V sklopu seje so svetnice in svetniki odločali tudi o kadrovskih zadevah. Občinski svet je podalpozitivno mnenje o kandidatih Zvonki Potočar in Gregorju Sepaherju, za direktorja/ico Razvojno izobraževalnega centra Novo mesto. Za predstavnike ustanovitelja so bili za štiriletno mandatno dobo v Svet Osnovne šole Center imenovani Aleš̌ Berger, Gregor Klemenčič̌ in Bojan Košmerl, v SvetOsnovne šole Stopiče pa Franc Bačar, Martin Kobe in Damjan Šeruga. Za predstavnika lokalne skupnosti v Svet Gimnazije Novo mesto je bil za štiriletno mandatno dobo imenovan Matjaž̌ Štih. Hkrati je Občinski svet razrešil Boštjana Judeža kot predstavnika ustanovitelja v Svetu zavoda Vrtec Ciciban Novo mesto, ker pri postopku imenovanja ravnatelja Svet zavoda ni upošteval stališča Mestne občine Novo mesto in sklepa Občinskega sveta, da do odločitve o morebitni združitvi Vrtca Ciciban in Vrtca Pedenjped ne izbere ravnatelja temveč določi vršilca dolžnosti. Mojca Novak, tudi predstavnica ustanovitelja v Svetu zavoda, je predhodno že podala pisno odstopno izjavo.

Občinski svet je v nadaljevanju podprl pobudo za spremembo 70. člena ustave Republike Slovenije, ki določa, da ima vsakdo pravico do pitne vode in, da se vodni viri, ki služijo oskrbi prebivalstva s pitno vodo za oskrbo gospodinjstev, izkoriščajo v obliki neprofitne javne službe.

Svetniki so podali tudi nekaj pobud in vprašanj. Med drugim so predlagali, da Komunala Novo mesto za posameznega uporabnika oziroma gospodinjstvo združi vse mesečne račune, odstranitev oglasnih panojev na območju nekdanje občine na naslovu Novi trg 6, ureditev posebnih bazenov za preprečevanje poplav v ogroženih krajevnih skupnostih in ureditev dodatnih parkirnih prostorov za invalide na spodnjem delu Glavnega trga