Zasebni vrtci s pozivom vladi

0
5447

Zaradi razglasitve izbruha epidemije koronavirusa v Republiki Sloveniji, smo po navodilih Ministrstva za šolstvo, znanost in šport RS (v nadaljevanju MIZŠ), zaprli vse vrtce od 16. 3. 2020 dalje. MIZŠ je v okrožnici številka 6030-2/2020 z dne 13. 3. 2020 oprostilo plačila oskrbnine vse starše za obdobje, ko so vrtci zaprti.

Navodila so za vse vrtce enaka, javne in zasebne. Zasebni vrtci v Sloveniji zaposlujemo več kot 500 strokovno usposobljenih kadrov s specialnimi znanji različnih pedagogik. Zasebne vrtce obiskuje več kot 5000 otrok, z zasebnimi vrtci pa pogodbeno sodeluje še več kot 500 raznolikih podpornih kadrov v obliki outsourcinga. Trenutno obliko in kvaliteto predšolske vzgoje je sistem gradil mnogo let, zato želimo opozoriti na ranljivost in morebitne posledice izrednih razmer.

Negotova in težka situacija za zasebne vrtce

Na potencialno situacijo zaprtja vrtcev smo pristojne na MIZŠ opozorili že 8. 3. 2020 in poudarili, da je potrebno imeti odgovore na pomembna vprašanja, ki zagotavljajo ohranjanje sistema predšolske vzgoje v Republiki Sloveniji. Kdo bo pokril stroške plač zaposlenih v vrtcih v času zaprtja vrtcev? Kdo bo pokrival fiksne stroške vrtcev v času zaprtja le teh? Do danes so vprašanja ostala neodgovorjena, pa vstopamo v drugi teden odloka o zaprtju vrtcev. Zasebni vrtci ne vemo ali bomo zaposlene sploh lahko plačali ali bomo sploh lahko pokrivali redne fiksne stroške? Zasebni vrtci delujemo neprofitno, kar pomeni, da izpada zaradi neplačila staršev ne moremo pokrivati iz rezerv ali iz morebitnih kasnejših dobičkov, saj le teh ne ustvarjamo. Kaj bo z regresi? Zasebni vrtci smo na robu preživetja, vprašanja pa ostajajo po več kot štirinajstih dneh neodgovorjena.

MIZŠ je s prvo, že prej omenjeno okrožnico, podalo usmeritev, da naj se zasebni vrtci financirajo na podlagi interventnega zakona za gospodarstvo. Zasebni vrtci nismo gospodarstvo. Velika večina je organiziranih v zavode, nekaj v gospodarske družbe, vsi pa smo neprofitni. Ugotavljamo, da nas država uvršča v javno mrežo vrtcev ko nam predpisuje pogoje poslovanja, ko pa pridemo do naših pravic pa smo gospodarstvo?! Če za nas veljajo enaki pogoji in enaki predpisi za opravljanje dejavnosti kot za javne vrtce, potem zahtevamo tudi enake pravice.

Razumevanje uspešne integracije zasebnih Vzgojno izobraževalnih institucij v javni sitem

Zasebni VIZ so v celoti primerljivi in izenačeni z javnimi zavodi, na področju zakonodaje, ki je v celoti izenačila veljavnost predpisov za zasebne ustanove, s predpisi za javni sistem vzgoje in izobraževanja. Takšno obravnavo sicer terja tudi odločba US v smislu financiranja zasebnih šol in vrtcev. Posebej pa je potrebno poudariti, da zasebni VIZ ne delujejo v okviru zakonodaje za področje gospodarstva. Po finančni plati pa je večina zasebnih VIZ neprofitna, kar jasno prikazuje tudi višina prispevkov staršev, s katerimi zasebni zavodi pokrivajo le razliko do polne stroškovne cene po otroku, ki je spet popolnoma
primerljiva s celotnimi stroški po otroku v primerljivih javnih zavodih. Starši v večini zasebnih institucij, s plačilom višjih oskrbnin pomagajo pri vzpostavljanju dodatnih VIZ kapacitet in dodatne ponudbe v lokalnem okolju.

V številnih slovenskih občinah zasebni vrtci še vedno rešujejo prostorsko stisko javnega sistema. Z samim obstojem in raznolikostjo programov pa bogatijo slovenski predšolski prostor ter nudijo staršem izbiro. Ohranimo te vrednote tudi po tej krizi, zato vas pozivamo, da poskrbimo za obstoj tako javnih kot zasebnih vrtcev.

Predlog

Naš predlog izhaja iz dejstva da se neprofitni zasebni VIZ obravnavajo popolnoma enako kot se bo obravnavalo problematiko VIZ, ki so del javnega sistema, saj so tudi zasebni neprofitni VIZ pravzaprav integralni del javnega sistema glede na svojo vsebino in regulativo, ki jo morajo spoštovati pri svojem delovanju. Predlagamo, da vlada pripravi in sprejme shemo pomoči, ki bo enaka za javne in zasebne vzgojno izobraževalne ustanove. Predvidevamo, da bo v državnih/občinskih vzgojno izobraževalnih zavodih, država poravnala celoten izpad prihodkov oziroma vse minimalne nujne fiksne stroške, ki so pomembni za obstoj delovnih mest in celotnega vzgojno izobraževalnega sistema v državi. Torej bo svoj sistem ohranila v 100 % obsegu.
Zato predlagamo in upamo, da bo vlada ohranila tudi zasebne VIZ ustanove v 100 % obsegu kapacitet.

V Združenju zasebnih vrtcev Slovenije smo pripravili predlog, ki temelji na dejanskih stroških zasebnih vrtcev v času izrednih razmer. Predlagamo, da se vrtcem povrne pavšalni krizni znesek na otroka (po naših izračunih 380€ / otroka, glede na  pridobljene podatke o stroških v času izrednih razmer v zasebnih vrtcih). Vsem zaposlenim v predšolski vzgoji se odredi čakanje na delo doma in 80% plačilo.

Občine naj vrtcem pokrijejo subvencijo oskrbnine v 100% znesku. Zasebnim vrtcem s pogodbo o 85% sofinanciranju subvencije oskrbnine se z aneksom k pogodbi zagotovi dodatnih 15%. Razliko do krizne pavšalne cene pa naj pokrije država. Ker se zavedamo, da kljub zelo poenostavljenim izračunom le ti v nekaterih primerih ne bodo pokrivali vseh stroškov vrtcev, želimo, da ostaja odprta možnost za oddajo vloge za dodatno sofinanciranje višjih stroškov vrtca na MIZŠ skupaj z dokazili o le teh.

Obrazložitev

Razumemo kompleksnost problema, vendar menimo, da je bolje, da vsi enako zategnemo pas in ohranimo vsa delovna mesta in isto ponudbo storitev, v javnem in zasebnem sektorju vzgoje in izobraževanja, v trenutnem obsegu delovanja. Menimo, da je nujno potrebno, da smo pri rešitvah realni in solidarni. Dejstvo je, da predšolske vzgoje ne moremo izvajati na daljavo. Lahko ponudimo kakšno idejo in nasvet staršem, pripravimo kakšen material, vendar to nikakor ne pomeni 40 urnega delovnika. Vse to lahko naredimo v dveh urah na teden, pa še to solidarno. Pomembno je, da javni sistem z nerealnimi izplačili ne obremenjuje proračuna, ki bo že tako na preizkušnji. Vsi se moramo zavedati družbene odgovornosti in pomembnost ohranjanja vseh delovnih mest. Zato tudi predlagamo, da so vsi vzgojitelji, pomočniki vzgojiteljev, tehnično osebje, učitelji v podaljšanem bivanju in delno tudi učitelji razrednega pouka na 80% plačah, v javnem in zasebnem sektorju. Takšni dogodki, ki so že sami po sebi zelo težki, ne bi smeli povzročati novih stisk in krivic, ki bi lahko nastale zaradi slabo premišljene zakonodaje.

Želimo in upamo, da bodo sredstva za reševanje posledic krize, namenjena vsem enako in bodo tako tudi razporejena. Prosimo Vas, da omogočite pogoje, v katerih starši v zasebnih vzgojno izobraževalnih ustanovah ne bodo ponovno finančno kaznovani in diskriminirani. Še enkrat vas pozivamo, rešitve potrebujemo takoj.

V imenu vseh zasebnih vrtcev v Sloveniji vam želimo, da sprejmete prave odločitve v dobrobit vseh otrok. Ostanite zdravi.
Taja Stebovnik, predsednica
Združenje zasebnih vrtcev Slovenije

PUSTITE KOMENTAR

Prosim vnesite svoj komentar!
Prosimo, vnesite svoje ime tukaj