četrtek, 18 julija, 2024
DomaLokalnoZnani prejemniki nagrad in priznanj MO Novo mesto

Znani prejemniki nagrad in priznanj MO Novo mesto

Na 4. redni seji občinskega sveta so novomeški svetniki potrdili nagrajence Mestne občine Novo mesto za preteklo leto, med njimi so kot častno občanko zaradi njenih pomembnejših trajnih uspehov na področju prostovoljnega in humanitarnega dela imenovali Branko Bukovec. Občinski svet je potrdil tudi občinski prostorski akt, ki v prostor umešča pomembno cestno povezavo na južni strani Novega mesta t. i. južno zbirno cesto, in dolgoročno umestitev železniškega tovornega terminala na Pogance v sklopu izdelave državnega prostorskega načrta dvotirne železniške proge med Ljubljano in Metliko.

Poleg podelitve naziva častne občanke so svetniki na četrtkovi seji potrdili tudi prejemnike nagrad Mestne občine Novo mesto za leto 2022, ki so jih zaradi njihovega doprinosa k prostovoljstvu in kulturi prejeli Bojan Bencik, Ana Bilbija in Elizabeta Vardijan, grb občine pa bo podeljen Janezu Gorniku.

Občinski svet je v drugi obravnavi potrdil Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za južno zbirno cesto, s katero se bo prometno razbremenila Ulica Ob Težki vodi, trasa dolga približno 1600 metrov pa bo povezala Regrške Košenice s Poganci. Z južno zbirno cesto bo prometno omrežje urejeno tudi za obstoječe stanovanjske soseske severno in južno od trase, hkrati pa bodo zagotovljeni pogoji za podrobnejše načrtovanje in gradnjo novih stanovanjskih sosesk v bližini. V OPPN so načrtovane tudi rekonstrukcije in novogradnje lokalnih cest in javnih poti, ki se navezujejo na bodočo cesto, predvidena je še rekonstrukcija Belokranjske ceste v dolžini 400 metrov.

Svetniki so podali tudi soglasje k usmeritvam za umestitev intermodalne tovorne železniške postaje Novo mesto na odseku Novo mesto–Ivančna Gorica v sklopu nadgradnje železniške proge Metlika–Ljubljana. Mestna občina Novo mesto bo pobudniku državnega prostorskega načrta predlagala, da se terminal prednostno umesti pri Pogancih, vzhodno od načrtovanega razcepa hitre ceste 3. razvojne osi in zahodne obvozne ceste Novega mesta. Ob modernizaciji dolenjske železniške proge bo občina pristopila tudi k umeščanju in razvoju logistične gospodarske cone, ki jo bo z novo tovorno železniško postajo in načrtovano zahodno obvozno cesto mogoče povezati v prometno vozlišče nacionalnega pomena.

Po skrajšanem postopku so bile potrjene spremembe in dopolnitve Odloka o prioritetni uporabi energentov za ogrevanje, s katerim se v novomeški občini na območju sistema oskrbe z zemeljskim plinom dopušča vgradnja vseh vrst naprav na obnovljiv vir energije. Občina bo tako skladno z Zakonom o spodbujanju rabe obnovljivih virov energije sledila cilju države, da delež energije iz obnovljivih virov v bruto končni porabi energije ne bo manjši od 25 odstotkov.

Svetniki so potrdili poročili Javnega stanovanjskega sklada in Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu za leto 2022, slednjemu so potrdili tudi program dela za tekoče leto. Seznanili so se z letnim načrtom varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami, letošnjim planom dela Nadzornega odbora, merili za določitev višine nadomestila za člane volilnih organov Mestne občine Novo mesto ter poročilom o aktivnostih za sanacijo sesedle strehe velodroma v Češči vasi. Svetniki so potrdili sklep, da bodo o nadaljnjih postopkih sanacije obveščeni tudi na naslednji redni seji.

Na področju kadrovskih zadev so podelili mandat nadomestnemu članu občinskega sveta Silvu Mesojedcu in imenovali manjkajoče člane Komisije za statut in poslovnik, Komisije za vloge in pritožbe, Odbora za davčno politiko, proračun in finance ter Odbora za spremljanje položaja romske skupnosti. Pozitivno mnenje k imenovanju so podali kandidatki za direktorico Doma starejših občanov Novo mesto Mateji Jerič, kandidatu za ravnatelja Srednje strojne šole na Šolskem centru Novo mesto Sebastijanu Brežnjaku in kandidatki za ravnateljico Srednje zdravstvene in kemijske šole na Šolskem centru Novo mesto Damjani Papež.

Svetniki so se strinjali z ugotovitvijo javne koristi na šestih nepremičninah na Seidlovi cesti med križiščem s Cankarjevo ulico in križiščem s Koštialovo ulico za namen rekonstrukcije ceste, ureditve avtobusnega postajališča in vzpostavitve površin za pešce ter kolesarje. Status grajenega javnega dobra so podelili enajstim nepremičninam v katastrskih občinah Bršljin, Gotna vas, Novo mesto in Ragovo, sprejeli so še sklep o prenehanju slednjega statusa treh nepremičnin v katastrski občini Novo mesto.

Podobni članki

Najbolj popularno

Umrl je Robert Erjavec

Pri vremenu brez sprememb

Usodna prometna nesreča