sreda, 27 septembra, 2023
DomaLokalnoZnani prejemniki občinskih priznanj in nagrad MONm

Znani prejemniki občinskih priznanj in nagrad MONm

Novomeški občinski svetniki so na včerajšnji 25. redni seji obravnavali predloge komisije za priznanja in nagrade za leto 2021 in potrdili pet občinskih nagrajencev, Kozinovo zidanico na Trški gori pa uvrstili na seznam objektov, ki imajo status javne infrastrukture na področju kulture, s čimer Mestna občina Novo mesto nadaljuje prizadevanja za obnovo.

Na aprilski slavnostni akademiji ob občinskem prazniku bodo nagrado Mestne občine Novo mesto prejeli Drago Vovk za pomembnejše trajne uspehe na glasbenem področju ter prispevek k prepoznavnosti Novega mesta, Andrej Gregorčič za dolgoletno predano delo na področju prostovoljstva ter razvoja posameznih društev in Marija Rus za dolgoletno nesebično delo na področju prostovoljstva. Trdinovo nagrado dobi mag. Uroš Weinberger za pomembne trajne uspehe na področju likovne umetnosti,  grb Mestne občine Novo mesto pa Franci Koncilija za izredne uspehe in rezultate dela na ljubiteljskem kulturnem in družbenem področju.

Kozinova zidanica na Trški gori bo odslej imela status javne infrastrukture na področju kulture, s čimer Mestna občina Novo mesto izpolnjuje predpogoje za kandidaturo in pridobitev sredstev na javnih razpisih Ministrstva za kulturo za prenovo objekta, ki je načrtovana letos. Zidanica, ki je simbolno povezana z enim največjih slovenskih skladateljev 20. stoletja Marjanom Kozino, bo po prenovi namenjen izvajanju glasbenih in drugih kulturno-umetniških vsebin, izobraževalnih vsebin in delavnic s področja glasbene umetnosti ter za potrebe umetniških rezidenc in protokolarnih dogodkov.

Občinski svet je sprejel tudi sklep o prenosu ustanoviteljskih pravic in obveznosti do Visoke šole za upravljanje podeželja Grm Novo mesto in Fakultete za industrijski inženiring Novo mesto, ki se po odloku državnega zbora o preoblikovanju v javni zavod tako iz občine prenesejo na novega ustanovitelja, Republiko Slovenijo, ki bo tudi prevzela financiranje obeh javnih zavodov.

Na področju premoženjsko-pravnih zadev so svetniki sprejeli sklep o ugotovitvi javne koristi in odkupu oziroma razlastitvi dela nepremičnin za namen izvedbe rekonstrukcije lokalne ceste med Dolenjimi Kamencami in Potočno vasjo in ukinili status grajenega javnega dobra lokalnega pomena na nepremičninah v Kandiji, Smolenji vasi in Gotni vasi.

Svetniki so zaradi uskladitve s trenutno veljavno zakonodajo in zaradi razpisa nove koncesijske pogodbe v prvi obravnavi sprejeli odlok o koncesiji za urejanje svetlobnih prometnih znakov in odlok o koncesiji za urejanje javne razsvetljave ter po skrajšanem postopku potrdili dopolnjen odlok o ustanovitvi Skupne občinske uprave občin Dolenjske, ki k naboru nalog skupne uprave dodaja področje informatike.

Občinski svet je obravnaval in sprejel tudi poslovni plan Komunale Novo mesto za leto 2022, se seznanil s poročilom nadzornega odbora o opravljenem nadzoru nad razpolaganjem s stvarnim premoženjem v letu 2020,  letnim poročilom o delu nadzornega odbora za leto 2021 in z letnim programom dela in predlogom finančnega načrta odbora za letošnje leto.

Prejšnji članek
Naslednji članek
Podobni članki

Najbolj popularno

Umrl je Robert Erjavec

Pri vremenu brez sprememb

Usodna prometna nesreča