Župan o cestah, mostu, šolah, koncu prekuhavanja vode

0
347

Župan Mestne občine Novo mesto Gregor Macedoni je na rednem srečanju z novinarji na novomeškem rotovžu predstavil najbolj aktualne projekte v občini. V juliju se pričenja gradnja novega mostu preko Težke vode, sledijo dela za prestavitev zakristije v Velikih Brusnicah, ki bodo omogočila razširitev regionalne ceste. Z razpisom za prenovo odseka Straške ceste se pričenjajo prvi večji koraki za povezavo že obstoječih kolesarskih stez ob Straški in Mirnopeški cesti. V pripravi je projekt rekonstrukcije občinske ceste v območju naselja Dolenje Kamence, kjer bo najprej urejena razsvetljava. V polnem teku je priprava Celostne prometne strategije Mestne občine Novo mesto, ki povzema ključne ukrepe za vzpostavitev trajnostnega prometa. Stekle so priprave na ureditev kanalizacije in vodovoda v Šentjoštu in na Potovem vrhu. V prihodnjem mesecu se pričenja projektiranje 6-oddelčnega vrtca pri OŠ Bršljin, zaključuje se menjava oken na OŠ Center, pričenja pa menjava strešne kritine na OŠ Mali Slatnik. Poteka tudi energetska sanacija Športne dvorane Marof. Prenova strehe na Narodnem domu se bo pričela v jesenskem času in bo potekala dobra dva meseca. V zaključni fazi so tudi dogovori za projektiranje prenove Glavnega trga in Rozmanove ulice.

Nov most preko Težke vode

Dotrajani most preko potoka Težka voda na Smrečnikovi ulici bo že v letošnjem letu nadomestil nov, armiranobetonski most. Dela se predvidoma začenjajo 18. julija, zaključek je načrtovan v začetku leta 2017. Potrebna bo tudi delna rekonstrukcija Smrečnikove ulice, ki se bo izvedla v odseku pred priključkom ulice Nad mlini na Smrečnikovo ulico do priključka, ki pelje do vrtnarije. Vozišče novega mostu bo meter širše od obstoječega. V času izgradnje mostu bo potekala popolna zapora prometa in sicer predvidoma od 18. julija 2016 do konca leta 2016. V tem času bo urejen začasen obvoz, dostopi pa bodo omogočeni lastnikom objektov v območju mostu oz. prometne zapore. Točen datum pričetka zapore bo znan v prihodnjem tednu. Vrednost investicije (gradnja, nadzor, koordinator varstva pri delu, investicijska in projektna dokumentacija) je 895.000 EUR (z DDV). Izvajalec del je podjetje CGP.

Razširitev regionalne ceste skozi Velike Brusnice

Še v tem mesecu bodo stekla dela za prestavitev zakristije, ki bo omogočila rekonstrukcijo in razširitev ceste skozi Velike Brusnice. Pogodba z izvajalcem bo podpisana v prihodnjih dneh, dela bodo predvidoma zaključena v štirih mesecih. Dogovori za sofinanciranje rekonstrukcije ceste med Direkcijo RS za infrastrukturo, Direkcijo za vode in Mestno občino Novo mesto še potekajo.

Urejanje kolesarskih poti

Med prioritetnimi projekti je prenova odseka Straške ceste med Mirnopeško cesto in priključkom ulice Bršljin, kjer je potrebna rekonstrukcija vozišča, izgradnja manjkajoče kolesarske steze in pločnika. Investicija se bo pričela v letu 2016 z ureditvijo manjkajoče meteorne kanalizacije v ulici Bršljin ter nadaljevala z urejanjem Straške ceste in se bo zaključila v letu 2017. Razpis bo objavljen do konca meseca. Z izgradnjo kolesarske steze in pločnika se bosta povezali obstoječi kolesarski stezi ob Straški in Mirnopeški cesti, kar pomeni še en pomemben korak k ureditvi celovite kolesarske infrastrukture. Investicija je ocenjena na 880.000 EUR.

Rekonstrukcija občinske ceste v območju naselja Dolenje Kamence

Mestna občina Novo mesto nadaljuje projekt rekonstrukcije občinske ceste v območju naselja Dolenje Kamence. V pripravi je razpis za razsvetljavo, v teku so tudi odkupi zemljišč za gradnjo pločnika in razširitev ceste.

Priprava Celostne prometne strategije

Na področju prometa se pripravlja dokument Celostne prometne strategije Mestne občine Novo mesto, za katerega je občina uspešno pridobila evropska kohezijska sredstva v višini 80.000 EUR. Izvajalec projekta je Razvojni center Novo mesto v sodelovanju s podjetjem Acer in Urbanističnim inštitutom RS. Dokument povzema ključne konkretne ukrepe, ki so potrebni za vzpostavitev učinkovitega in celovitega trajnostnega prometa. Pripravljen dokument bo omogočal tudi črpanje evropskih sredstev, ko bodo na voljo.

Nova komunalna infrastruktura v Šentjoštu in na Potovem vrhu

Projekt urejanja komunalne infrastrukture v Šentjoštu bo zaradi ovir pri odkupu nekaterih zemljišč izveden v manjšem obsegu, kot je bilo sprva predvideno. Kanalizacija in vodovod se bosta tako umestila v obstoječo traso ceste. Razpis bo objavljen v tem mesecu.

Objavljen je razpis za izgradnjo kanalizacije in obnovo dotrajanega vodovoda v naselju Potov vrh. Dela se pričenjajojeseni in bodo potekala fazno, v letih 2016 in 2017. Skupna ocenjena vrednost projekta je 994.941,81 EUR z DDV.

Jeseni konec prekuhavanja vode

Eden najpomembnejših medobčinskih projektov osrednje Dolenjske, hidravlične izboljšave vodovodnega sistema, se nadaljuje. Mestna občina Novo mesto dokončno uskladitev in podpis pogodbe za sofinanciranje projekta pričakuje do konca julija. Dela druge faze – izgradnje cevovodov in vodohranov – bodo stekla v začetku avgusta, po načrtih potekajo tudi dela na vodarnah Stopiče in Jezero, ki bodo predvidoma zaključena v septembru. Za občane bo to zelo pomembna pridobitev, saj jim zaradi dvojne filtracije v omenjenih vodarnah ne bo treba več prekuhavati vode.

Tekoči projekti na področju predšolske in šolske vzgoje

Objavljen je bil javni razpis za projektiranje in izgradnjo 6-oddelčnega vrtca pri OŠ Bršljin. Trenutno se preverja izpolnjevanje zahtev pri vseh ponudnikih, sledijo pogajanja za ceno in odločitev o izvajalcu. Projektiranje se bo pričelo v prihodnjem mesecu, celoten projekt pa bo predvidoma zaključen konec aprila 2017.

V naslednjem tednu se zaključuje predzadnja faza večletne investicije, menjava oken na OŠ Center. Letos bo zamenjanih okrog 70 oken, menjava še zadnjih bo izvedena prihodnje leto.

V ponedeljek Mestna občina Novo mesti pričenja tudi z menjavo strešne kritine na podružnični OŠ Mali Slatnik. Dela se bodo zaključila v začetku avgusta.

Na področju predšolske vzgoje občina sproti rešuje tudi morebitne povečane vpise prihajajočih generacij. V šolskem letu 2016/17 se tako odpirata dva nova oddelka v vrtcu Brusnice, zato bo potrebno poiskati dodatne primerne prostore izven šole.

Urejanje vadbenih površin

V letošnjem poletju poteka urejanje vadbenih površin, menjava umetne trave na Portovalu in energetska sanacija Športne dvorane Marof, za kateri je občina pridobila sredstva Fundacije za šport za sofinanciranje športnih objektov. Dela pri Športni dvorani Marof, ki med drugim vključujejo obnovo strehe, menjavo oken in notranjih svetil ter izolacijo fasade, že potekajo. 11. julija se odpirajo ponudbe izvajalcev za menjavo umetne trave na nogometnem igrišču Portoval.

Prenova mestnega jedra

Ponudbe za izvedbo prenove strehe na Narodnem domu se odpirajo 18. julija. Ocenjena vrednost del znaša 115.000 EUR z DDV. Dela se bodo pričela v jesenskem času in bodo potekala dobra dva meseca. Mestna občina Novo mesto se z Ministrstvom za kulturo usklajuje tudi za pridobitev dogovorjenih intervencijskih sredstev.

V zaključni fazi so dogovori za projektiranje prenove Glavnega trga in Rozmanove ulice, ki se bo izvedlo na podlagi izvedenega arhitekturnega natečaja. Ocenjena vrednost izdelave projektne dokumentacije znaša 280.000 EUR.

Podpora gospodarskim investicijam

Mestna občina Novo mesto intenzivno sodeluje z gospodarskimi subjekti in skuša zagotoviti ustrezno podporo gospodarskim investicijam, ki prinašajo nova delovna mesta. V sodelovanju z gospodarstvom so bile zaznane tri gospodarske cone, Cikava, Livada in Na Brezovici, za katere so investitorji pokazali velik interes za nadaljnji razvoj in so-investiranje. V juniju je bil objavljen razpis Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologije za sofinanciranje vlaganj v infrastrukturo v gospodarskih conah. V skladu z razpisnimi pogoji občina prioritetno pripravlja prijavi za coni Livada in Na Brezovici, skupaj z uporabniki teh con.

Prireditveno pestro poletje

Prireditev polno poletje v Novem mestu se nadaljuje. Že v soboto bo Glavni trg gostil zaključek dogodka Grem domov v Novo mesto, vse do 25. avgusta pa na terasi pred knjigarno Goga potekajo Novomeški poletni večeri. V avgustu sledijojazz festival Jazzinty (15. do 20. avgust), fotografski festival Fotopub (1. do 6. avgust) ter Noč na Krki (27. in 28. avgust).