nedelja, 16 junija, 2024
DomaLokalnoCeste pri 'eminentni soseski' z videonadzorom

Ceste pri ’eminentni soseski’ z videonadzorom

Novomeški občinski svetniki so na včerajšnji 27. redni seji po skrajšanem postopku sprejeli rebalans proračuna za leto 2022, zaključni račun proračuna za leto 2021 in predlog odloka proračuna za prihodnje leto. Svetniki so potrdili tudi ustanovitev občinskega javnega stanovanjskega sklada, sprejeli strategijo razvoja kulture do leta 2030 in izrazili podporo aktivnostim za ustanovitev javne univerze v Novem mestu.

Rebalans proračuna med drugim upošteva spremenjeno dinamiko izvajanja investicij ter črpanja državnih in evropskih sredstev, uskladitve oziroma noveliranje finančnih načrtov projektov in investicij na podlagi finančnih spodbud mehanizma Celostnih teritorialnih naložb, Dogovora za razvoj regij in Načrta razvojnih programov 2022–2025. Na nekatere spremembe rebalansa so posredno vplivale tudi nastale gospodarske razmere kot posledice epidemije in globalnega dogajanja. Z rebalansom prihodki občine znašajo 64.4 milijona evrov in se tako povečujejo za 5,2 milijona, odhodki znašajo 74, 8 milijona evrov in se povečujejo za 4,8 milijona. Svetniki so potrdili tudi zaključni račun proračuna za leto 2021 in predlog odloka proračuna za prihodnje leto, ki sledi investicijski naravnanosti ter ciljem in prioritetam strateških dokumentov občine, kljub številnim projektom pa se še naprej ohranja postopno zniževanje zadolženosti, ki traja od leta 2015.

Ker želi občina v naslednjih letih bistveno povečati fond najemniških stanovanj (ureditev stanovanj že poteka na objektu na Glavnem trgu 2, zaključuje se dokumentacija za izgradnjo v Podbrezniku, prav tako se nekatera še načrtujejo), je občinski svet z namenom reševanja stanovanjske problematike potrdil ustanovitev javnega stanovanjskega sklada Mestne občine Novo mesto.Ena od poglavitnih nalog sklada bo upravljanje z nepremičninami ustanovitelja in skrb za pridobitev državnih in evropskih nepovratnih sredstev ter vodenje investicij.

Svetniki so sprejeli tudi strategijo razvoja kulture do leta 2030, kjer je Mestna občina Novo mesto opredelila kulturo kot enega od dvanajstih prednostnih področij s ciljem omogočiti kulturno udejstvovanje občanov v vseh življenjskih obdobjih in s tem krepiti kulturno identiteto ter prepoznavnost občine kot pomembne destinacije. V okviru strategije je občina kot cilje navedla vlaganja v obnovo javne infrastrukture na področju kulture, razvoj profesionalne kulture in kakovostnih vsebin na področju ljubiteljske kulture in etničnih manjšin, varstvo, celostno ohranjanje, predstavljanje, promocija in upravljanje kulturne dediščine,  razvoj in nadgradnja kulturno umetnostne vzgoje s poudarkom na otrocih in mladih ter vzpostavitev podpornih kulturnih programov.

Občinski svet je soglašal s sklepom podpore za ustanovitev javne univerze v Novem mestu, vlado Republike Slovenije in državni zbor pa pozval, da sprejmeta vse potrebne ukrepe za začetek delovanja Javnega raziskovalnega zavoda Rudolfovo – Znanstveno in tehnološko središče Novo mesto in za preoblikovanje Fakultete za industrijski inženiring Novo mesto v javni visokošolski zavod.

Zaradi zagotavljanja varnosti ljudi in njihovega premoženja, predvsem pa varnosti različnih uporabnikov prometne infrastrukture, je občinski svet potrdil postavitev sistema videonadzora v križiščih naselij Potočna vas, Hudo, Muhaber in Žabjak. Svetniki so potrdili tudi elaborate in odloke o programu opremljanja stavbnih zemljišč za območja občinskih podrobnih prostorskih načrtov Mrzla dolina–zahod, Brod–Drage in Birčna vas–sever ter soglašali s posodobitvijo odloka o programu opremljanja stavbnih zemljišč na območju Podbreznika, s katerim se bodo uskladila določila za odmero komunalnega prispevka z novim pravnim redom.

Na seji se je občinski svet seznanil z letnimi poročili o poslovanju javnih zavodov za leto 2021 in soglašal s predlogi za izplačilo redne delovne uspešnosti direktorjev in ravnateljev javnih zavodov, seznanil se je tudi s poročilom Skupne občinske uprave občin Dolenjske za minuli dve leti, z letnim poročilom o izvedenih ukrepih iz akcijskega načrta lokalnega energetskega koncepta in njihovih učinkih, s poročilom o izvedenih lanskih aktivnostih Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu in potrdil program dela sveta za tekoče leto ter sprejel oceno izvajanja občinskega programa varnosti za leti 2021 in 2022.

Na področju premoženjsko-pravnih zadev so se svetniki seznanili s poročilom o realizaciji načrta ravnanja s stvarnim premoženjem za leto 2021 in z dopolnitvijo načrta razpolaganja z nepremičnim premoženjem za leto 2022, ukinili so status grajenega javnega dobra lokalnega pomena na nepremičninah v katastrski občini Novo mesto in Kandija ter določili osebo za vodenje upravnega postopka. Med kadrovskimi zadevami so za predstavnike ustanovitelja v svet javnega vzgojno-varstvenega zavoda Vrtec Ciciban Novo mesto imenovali Klaro Golić, Marjetko Kastrevc in Andreja Redka. Občinski svet je tudi izrazil podporo ukrajinskemu narodu in obsodil agresijo na Ukrajino, ki se je začela pred dobrim mesecem dni, so še sporočili z MO Nm.

Podobni članki

Najbolj popularno

Umrl je Robert Erjavec

Pri vremenu brez sprememb

Usodna prometna nesreča